Til innholdet

Prosjektnummer

900957

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900957
Status: Avsluttet
Startdato: 15.12.2013
Sluttdato: 30.01.2015

Langtidseffekter av lave omega-3-nivåer i fôr på fiskens helse

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
For å sikre en robust laks i sjø, som tåler den håndteringen den møter under naturlige variasjoner i oppdrettsbetingelser, så tyder dataene fra prosjektet på at oppdrettslaksen må ha over 1 % marine omega-3-fettsyrer i fôret for å dekke sitt behov.

Prosjektet bygger på et fiskemateriale fra Nofima-prosjektet “Minimum requirements for omega-3 fatty acids in modern production of Atlantic salmon” (Norges forskningsråds prosjektnr.: 224913), hvor atlantisk laks ble fôret med et fiskeoljefritt og fiskemelfritt fôr tilsatt ulike nivåer av EPA, DHA eller en kombinasjon av EPA og DHA fra en fiskestørrelse på 40 g til 400 g. I dette prosjektet (FHF–900957) ble fisken fulgt videre i sjø på henholdsvis 0,2 %, 1 % og 1,7 % EPA og DHA i fôr fram til slaktestørrelse på ca. 3,5 kg.

Resultater tyder på at 1 % EPA og DHA i fôret, et nivå som tidligere var ansett som nedre behovsnivå, er for lavt til at fisken kan opprettholde god helse under krevende miljøbetingelser. Laks fôret på 1 % EPA og DHA eller lavere, døde i betydelig større grad enn laks fôret med 1,7 % av disse fettsyrene i fôret når fisken ble utsatt for gjentatt håndteringsstress som avlusning ved høye vanntemperaturer. Lave nivå av EPA og DHA i fôret førte blant annet også til redusert nivå av astaxanthin og EPA- og DHA-nivå i muskel, økt mengde fett i lever og rundt innvoller, manglende virvelmellomrom i ryggrad og histologiske endringer i midttarm.

Denne studien har også vist at lave nivåer av omega-3 i fôret har ulik innvirkning på sammensetningen av membranlipidene til ulike vev. Spesielt i skinnet blir DHA i veldig stor grad erstattet av arakidonsyre (20:4n-6) når DHA-nivået reduseres. Samme trend ble observert for tarmens fosfolipider, men i mindre grad enn i skinnet. Lever er et av de mest konserverte vevene med tanke på EPA og DHA.

Prosjektet har generert viktig kunnskap om fiskens behov for omega-3.
 
Fiskens behov for disse fettsyrene er høyere enn tidligere antatt, noe som vil påvirke hvordan fôret vil bli sammensatt fremover.
I dag blir en stadig større andel av fiskeolje i fôr til laks erstattet med planteoljer, noe som fører til redusert innhold av omega-3-fettsyrene EPA og DHA i laksens vev og organer. Fett og fettsyrer er helt sentrale for en rekke biologiske funksjoner i laksen. Det er derfor forventet at endringer i fettsyre-sammensetningen i fôret til laks vil ha stor betydning for fiskens helse. Det er viktig med ny kunnskap om hvilke konsekvenser lave nivåer av EPA og DHA i fôret over store deler av livssyklus vil ha for fiskens motstandskraft mot sykdom.

Det pågående Nofima-prosjekt “Minimum requirements for omega-3 fatty acids in modern production of Atlantic salmon (Norges forskningsråds prosjektnr.: 224913), har som mål å studere behovet for omega-3-fettsyrene EPA og DHA i ulike livsfaser til laks i sjøvannsfasen fra 40 g til 1 kg. I dette FHF-prosjektet ønsker man å bedre utnyttelsen av det unike fiskematerialet som er produsert i det nevnte forkningsrådsprosjektet ved å følge fisken videre fra 1 kg og fram til slaktestørrelse på ca. 5 kg. Prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan ulike nivåer av omega-3-fettsyrer i dietten i ulike tidlige livsfaser, påvirker vekst, fetttsyresammensetning og helse til laksen i senere livsfaser.

FHFs satsing på omådet
FHF har en satsing på effekter av endret fettsyresammensetning på fiskens helse. Målsetningen er å skaffe nødvendig kunnskap om dette området.
 
FHF fikk våren 2013 utarbeidet rapporten “Fett for fiskehelse”. Basert på denne rapporten prioriterer FHF aktiviteter på følgende områder:
• Optimal fettsyresammensetning for god beskyttelse mot virusinfeksjoner/langsiktige effekter på virusbeskyttelse ved nedgang i EPA/DHA i fôret.
• Dokumentere laksens behov for mettet fett. Det er behov for kunnskap om konsekvensene av en kraftig reduksjon i mettet fett for fiskens helse, samt å definere et “optimalt vindu” for innhold av mettet fett som tar hensyn til en øvre grense for fordøyelighet og en nedre grense for helse.
• Betydningen av omega6/omega3-ratio eller totalt omega6-nivå i laks. Optimalt forhold mellom omega-3 og omega-6 må bestemmes samtidig med minimumsbehov og øvre toleransegrense.

Prosjekter som inngår i satsingen
• Optimalisert utnyttelse av omega-3 gjennom livssyklus (FHF-900770)
• Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på fiskens helse (FHF-900957) (dette prosjektet)
Å studere hvordan ulike nivåer av EPA alene, DHA alene eller en blanding av EPA og DHA og lave ratioer av n-3/n-6 i tidlige livsfaser påvirker vekst, fettsyresammensetning og helse til laks i senere livsfaser.

Delmål
1. Å følge fisk (1 kg) fra lukkede kar på land til åpne merder i sjø frem til en størrelse på 2–3 kg. Dessuten, bestemme hvordan ulike fôringsstrategier i tidlige livsfaser påvirker tilvekst, fettsyresammensetning i muskel og helsemarkører.
2. Å følge fisk videre fra 2–3 kg i sjø og frem til slaktestørrelse på ca. 5 kg. Dessuten, bestemme hvordan ulike fôringsstrategier i tidlige livsfaser påvirker tilvekst, fettsyresammensetning i muskel og helsemarkører.
Kunnskap fra prosjektet vil gjøre næringsaktørene innenfor lakseoppdrett bedre rustet til å vurdere hvilke nedre nivåer av EPA og DHA i ulike livsfaser som sikrer laksen god helse (robust fisk), og dermed kunne bidra til å redusere dødelighet i sjø.
Prosjektet bygger på et forsøksmateriale fra Nofima-prosjektet “Minimum requirements for omega-3 fatty acids in modern production of Atlantic salmon” (Norges forskningsråds prosjektnr.: 224913), dvs. fisk på 1 kg, og hvor denne prosjektgruppen går videre med å studere langtidseffekter av lave EPA- og/eller DHA-nivåer i laksefôr på tilvekst, fettsyresammensetning i filet og helse (fram til ca. 5 kg).

Fisk fra forskjellige fôringsgrupper i tidlige livsfaser (fra prosjektet nevnt over) er individmerket, slik at de kan følges selv om gruppene blandes og fôrdeles på nye fôr. I det nevnte prosjektet har fisken blitt fulgt i tre tidlige livsfaser i sjø, fra 40 g til 200 g, fra 200 g til 400 g og fra 400 g til 1 kg.

Fra 40 g til 400 g er fisken fôret med 14 ulike fôr med ulike blandingsforhold av EPA og/eller DHA og ulike n:3/n:6-ratioer. Fra 400 g til 1 kg fôres fisken med 3 ulike fôr med ulikt EPA- og DHA-innhold (9 kar). Ved uttakene ved 200 g, 400 g og 1 kg tas det prøver til bestemmelse av tilvekst, fettsyresammensetning og helse.

I dette prosjektet følger man fisken videre fra 1 kg til en mellomveiing og prøveuttak ved ca 2–3 kg og videre fram til prøveuttak ved slaktestørrelse på ca. 5 kg. I denne perioden fôret fisken med 3 ulike nivåer av omega-3-fettsyrer og n-3/n-6 ratioer i fôret (9 kar).
 
Prosjektdeltakere
Nofima: Faglig ansvarlig, gjennomfører forsøk og analyser
BioMar: Bidrar med forsøksfôr og kompetanse på fôr/ernæring
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning – NIFES: Bidrar med kompetanse på lipidernæring og helse og analyser relatert til helse
Resultater fra prosjektet vil formidles både muntlig på vitenskapelige konferanser, informasjonsmøter med styringsgruppen og skriftlig gjennom populærvitenskapelige artikler i fagblad og på Internett (nettsidene til FHF, Nofima, m.fl.) og resultatene skal publiseres som vitenskapelige artikler.
keyboard_arrow_up