Til innholdet

Prosjektnummer

900945

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900945
Status: Avsluttet
Startdato: 09.09.2013
Sluttdato: 31.01.2014

Studier av fiskeatferd og redskapsparametere for videreutvikling av teineteknologi

Prosjektet var en videreføring av tidligere FoU-aktiviteter med målsetting å utvikle ei effektiv teine for fangst av torsk. Fiske- og atferdsforsøk ble utført med tokammerteiner som var bunnsatt og fløytet i to ulike avstander fra bunnen (35 cm og 95 cm). Det ble også gjort atferdsforsøk med to varianter av lofotteina (henholdsvis med lukket og åpent underkammer). Overlevelse og vitalitet hos torsk fanget med teine ble undersøkt ved å holde fisk i tank.
 
Tokammerteinene som var fløytet like over bunnen (35 cm) ga høyest fangstrate for torsk, henholdsvis 28 % og 43 % høyere enn for bunnsatte teiner og teiner som var fløytet 95 cm over bunnen. Atferdsstudiene viste at torsk søkte langs eller like over bunnen. For lofotteina med underkammer svømte torsken ofte inn og ut av underkammeret, og mange fisker svømte videre opp i overkammeret og ble fanget. For lofotteina uten underkammer søkte fisken i svært liten grad mot inngangen som førte opp til overkammeret, og få fisker ble fanget. Torsk som ble holdt i tank hadde en overlevelse på 74 %. Typisk for død fisk var at de var flytere, hadde gassbobler i blodet, stiv kropp, kraftig utspilte gjeller og åpen munn. Fysiologiske målinger (pH, laktat og glukose) viste at fisken var mindre påvirket av fangstprosessen sammenlignet med resultater fra levendefangst i snurrevad.

Disse resultatene og tidligere forsøk viser at teine kan være et effektivt redskap i områder med gode forekomster av torsk, og teine kan bli et alternativ for levendefangst for den mindre kystflåten.
Prosjektet er en videreføring av de to FHF-prosjektene : “Lofotteina: Uttesting for anvendelse i kystfiske” (FHF-900782) og “Sammenligning mellom Newfoundland-teine og tokammerteine” (FHF-900702). Fiskeforsøkene utført i disse prosjektene ga under gitte betingelser svært høye teinefangster for torsk. Resultatene fra disse aktivitetene har reist flere interessante problemstilling som er sentrale i det videre arbeidet med utvikling av ny teineteknologi.

Fiskeforsøkene viste at tokammerteina ga mye høyere fangstrater for torsk enn Newfoundland-teina. Videre forskningsaktivitet bør derfor konsentreres om utvikling av tokammerteina. Forsøkene viste også at tokammerteine satt på bunnen var mer effektiv enn tokammerteine fløytet opp fra bunnen. Det må utføres atferdsforsøk for å finne forklaringen på denne forskjellen i fangsteffektivitet.

Dersom Lofotteina skal kunne tas i bruke av den mindre kystfiskeflåten, må den reduseres i størrelse og gjøres enklere å håndtere. Hvordan dette påvirker fangsteffektiviteten må undersøkes i atferdsforsøk under naturlige betingelser.

Ny kunnskap gjennom atferdsforsøk er viktig for å finne forklaring på de meget lovende og interessante resultatene fra feltforsøkene i de tidligere prosjektene. Dette prosjektet er derfor en naturlig og viktig oppfølging til de foregående prosjekter på teine, og støtter således godt opp om det arbeidet som er satt i gang på teiner de siste årene.

Teine er et meget aktuelt redskap for den mindre kystflåten for bruk til levendefangst av torsk. For å forberede grunnlaget for en større satsning på levendefangst blant kystflåten er det viktig å få undersøkt vitalitet, evne til å kvitte seg med luft og overlevelse hos teinefanget fisk. Tidligere forsøk med teine og line viste at det var flotasjonsstatus og høy andel flytere som var hovedproblem, og det vil være viktig å innhente mer kunnskap knyttet til dette problemet.
Å videreutvikle teineteknologi for kystfiske gjennom studier av fiskeatferd og redskapsparametere.

Delmål atferd
• Å sammenligne atferd hos torsk mot bunnsatt tokammerteine mot teiner normalt fløytet (70 cm over bunn) og lite fløytet (20 cm over bunn).
• Å sammenligne atferd hos torsk mot Lofotteiner med og uten underkammer.

Delmål fiskeforsøk
Å teste effekt av fløyting i sammenlignende fiskeforsøk: bunnsatt tokammerteiner (kontroll) mot teiner normalt fløytet (70 cm) og lite fløytet (20 cm).

Delmål redskapsparametere
Å observere hvordan ei teinelenke står etter setting på ulike strømretninger ved bruk av miniubåt.

Delmål levendefangst
Å registrere flotasjonsstatus og overleving i tank hos teinefanget torsk.
Utvikling av effektive teiner vil gi garn- og linefiskere et alternativt redskap for fangst av torsk. Økt lønnsomhet vil kunne oppnås gjennom reduserte agn- og egnekostnader, lavere drivstofforbruk, bedre kvalitet, levendefangst og liten bifangst av krabbe. En større anvendelse av teine vil bidra til et mer miljø- og ressursvennlig norsk fiskeri.

Atferdsforsøkene som beskrives her kan gi svar på og forklare observerte fangstforskjeller i sammenlignende fiskeforsøk mellom ulike teinetyper/modifikasjoner. Det er til eksempel tidligere vist at agnbaserte redskaper bare fanger en liten andel av fisk som er tilgjengelig i nærfeltet, og uten atferdsobservasjoner kan man ikke fange opp slik informasjon og heller ikke kunne foreslå kvalifiserte tiltak for å øke effektiviteten. Prosjektet har stor fokus på fiskens søkeatferd og vil således fremskaffe kunnskap som næring og FoU kan dra nytte av videre i utvikling av agnbaserte redskaper. Det forventes også at prosjektet vil ha nytteverdi med tanke på utvikling av teineteknologi for fangst av levende torsk.
Prosjektet vil ta utgangspunkt i de to nevnte teineprosjektene (FHF-900782 og FHF-900702). Gjennom atferdsstudier vil en søke å finne forklaringer på resultater fra fiskeforsøkene i disse prosjektene.

Atferdsstudiene vil bli utført i Ramfjord om bord i forskningsfartøyet “Fangst”. Denne lokaliteten har i tidligere forsøk vist seg velegnet for studier av atferd hos torsk. Ved hjelp av teiner med påmonterte undervannskamera vil en studere hvordan torsk søker mot tokammerteiner satt på bunnen og teiner fløytet henholdsvis 20 og 70 cm over bunnen. Denne sammenligningen vil gi svar på hvorfor teiner satt på bunnen har gitt høyere torskefangster enn teiner fløytet opp fra bunnen.

Det vil også bli utført sammenlignende fiskeforsøk med disse tre settemåtene. Med disse forsøkene vil en undersøke hvordan lite fløytet teiner (20 cm) fisker sammenlignet med normalt fløytet (70 cm) teiner og bunnsatte teiner. Fisk fanget under dette forsøket vil bli lagret levende i tanker om bord og faktorer som vitalitet, flotasjonsstatus og overlevelse registrert.

Hvordan strømforholdene påvirker teinene vil bli undersøkt ved hjelp av en miniubåt. Observasjoner av de tre settemåtene vil bli gjort ved å kjøre ubåten langs teinelenka under ulike strømretninger.

Lofotteina ble opprinnelig produsert med et underkammer med to innganger tilsvarende tokammerteina. Senere er det laget en versjon av denne teinetypen uten underkammer, dvs. der denne delen av teina ikke er kledd med not og derfor heller ikke har innganger. Den nedre delen av teiner er således helt åpen og teina har kun en inngang som fører direkte opp til det øvre kammeret. Hvordan torsk søker mot og svømmer inn i de to variantene av Lofotteina skal undersøkes gjennom atferdsforsøk med undervannkamera.
 
Milepæler
16.–26.9.2013: Gjennomføre atferds- og fiskeforsøk.
Oktober/november, 2013: Analysere data.
Desember, 2013: Rapportering.
 
Prosjektdeltakere
Prosjektgruppen vil bestå av forskere og teknikere ved forskningsgruppe Fangst ved Havforskningsinstituttet. Prosjektet vil bli utført i samarbeid med forskere ved Nofima som vil inngå i prosjektgruppen. Gruppen vil bli sammensatt av medarbeidere med kompetanse og erfaring fra fiskeri, redskapskonstruksjon, planlegging og gjennomføring av fiskeforsøk, databehandling og statistikk. De praktiske forsøkene vil bli gjennomført om bord i fartøyet “Fangst”.
Resultatene vil bli formidlet gjennom:
• publisering av rapport
• internasjonale vitenskapelige tidsskrift (avhengig av oppnådde resultater)
• fiskeripressen
• foredrag på aktuelle seminarer og konferanser
keyboard_arrow_up