Til innholdet

Prosjektnummer

900913

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900913
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2013
Sluttdato: 15.12.2013

Robotisert håndlegging av pelagisk fisk: Fase 1

Prosjektet skulle avklare hvilken teknologileverandør en skulle gå videre med i neste fase av prosjektet (Fase 2).
 
Prosjektet resulterte i at ARBOR Technologies ble valgt som teknologileverandør. Vurderingen ble tatt på basis av pris og kvalitet på den teknologien som en skulle gå videre med i fase 2.
 
Fase 2 videreføres i prosjektet “Robotisert håndlegging av pelagisk fisk: Fase 2 (FHF-prosjekt 900953)”.
“Håndlagt” sild og makrell er hel fisk som i dagens pelagiske produksjonsanlegg er pakket for hånd i kartonger. På grunn av den arbeidskrevende pakkeoperasjonen er dette i dag begrenset til to pakningsstørrelser og fiskestørrelser – pakking av stor makrell på 600+ gram i kartonger på 10 kg og pakking av stor sild på 300+ gram i kartonger på 7 kg.

Produksjon av håndlagt pelagisk fisk er ikke i daglig produksjon, men produseres periodevis i sesongen. I produksjonsperiodene må opptil 23 personer involveres i pakkelinjene for å pakke ca. 6000 kg/time. Disse forholdene gjør det svært vanskelig å bemanne pakkelinjene. I tillegg har produktet i dag en begrenset lønnsomhet grunnet økte lønnskostnader, og merprisen på produktet resulterer kun i et lite overskudd. Håndlagt pelagisk fisk er likevel et viktig produkt for å dekke kundens totalbehov.

Robotisert pakking av “håndlagt” pelagisk fisk vil kunne gi økt lønnsomhet på eksisterende pakningsstørrelser, gi mulighet for anvendelse av flere størrelser sild og makrell, samt åpne opp for bruk av flere pakningsstørrelser som det i dag ikke er lønnsomt å pakke manuelt. Dette kan resultere i nye markeder og bedre lønnsomhet. En slik robotisering vil også kunne benyttes til andre innovative produkter som for eksempel spesialpakking av fersk hel sildefilet og makrellfilet.

Robot-teknologi er lite brukt i norsk pelagisk industri, og det finnes ingen tilpassede robotløsninger og pakkelinjer som kan benyttes direkte til robotisert pakking av “håndlagt” pelagisk fisk. Likevel finnes det nærliggende robot-teknologi, som ved forskning og utvikling kan tilpasses til pakking av pelagisk fisk. Med bakgrunn i dette må det derfor gjennomføres et teknologiprosjekt for å få realisert en pakkelinje for robotisert pakking av “håndlagt” pelagisk fisk.

Med et ønske fra FHFs Faggruppe for pelagisk sektor og Norway Pelagic AS (NP) har SINTEF Fiskeri og havbruk AS (SFH) og to verdensledende utstyrsleverandører (Arbor Technologies og Cabinplant) blitt kontaktet for å utvikle en prototyplinje for robotisert pakking av “håndlagt” pelagisk fisk.

Prosjektet vil komme hele den norske pelagiske industrien til gode ved å resultere i utviklet og testet teknologi for robotisert pakking av “håndlagt” pelagisk fisk. På denne måte minimiseres investeringsrisiko for andre aktører i den norske pelagiske industrien, ettersom disse aktørene vil kunne få innsyn i pilotlinja hos Norway Pelagic, samt ha mulighet til å kjøpe tilsvarende eller lignende pakkelinje fra utstyrsleverandør tilknyttet dette prosjektet.

Prosjektet er forankret i FHF sin handlingsplan for 2013, hvor det prioriteres prosjekter rettet mot automatisering og effektiv produksjon innen pelagisk sektor.
Å utvikle prototyplinje for robotisert “håndlegging” av pelagisk fisk i eske – med fokus på hel sild og hel makrell. Prototyplinjen skal installeres ved et av Norway Pelagic sine anlegg. Realisering av hovedmålet er omfattende, og prosjektet deles derfor inn i tre faser, hvor hver fase har sitt eget delmål som vist under.

Delmål
Fase 1:
Å velge utstyrsleverandør som grunnlag for å gå videre til Fase 2.
 
Fase 2:
Å installere prototyplinje med 2 roboter hos en av Norway Pelagic sine produksjonsanlegg.
 
Fase 3:
Å installere produksjonslinje for robotisert pakking av pelagisk fisk med kapabilitet i henhold til gjeldende kravspesifikasjon.

Dette prosjektet omfatter kun fase 1.
Nytteverdi ved realisering av hovedmål
En måloppnåelse vil ha stor betydning for næringen i konkurranse med utenlandske produsenter, ved at vi kan tilby etterspurte produkter med en konkurransedyktig pris og kvalitet. Prisen på sild- og makrellprodukter vil kunne økes ved at man kan komme nærmere sluttbruker. En økt andel håndlagte produkter vil medføre en bedre utnyttelse av alle størrelser sild og makrell på en kostnadseffektiv måte. Lønnsomheten vil på sikt kunne bli vesentlig høyere, ettersom en større andel småfisk vil kunne introduseres til bedre betalte markeder.
 
Prosjektets betydning for å nå hovedmål
Basert på det nyeste og beste (“state-of-the-art”) i verden innen robotteknologi og tilgjengelig utstyr for robotisert pakking, ser man at det er et betydelig utviklingsarbeid som må gjøres for å kunne realisere hovedmål – en prototyplinje med 1–2 roboter for robotisert “håndlagt” pakking av pelagisk fisk. Det nødvendige utviklingsarbeidet er betydelig og derfor også kostbart. Selv om tilgjengelige robotsystemer finnes for plukking, veiing og pakking av andre fiske- og matprodukter, må det betydelig utvikling til for å tilpasse systemene til pakking av pelagisk fisk og nye gripeverktøy må også utvikles. I dette prosjektet vil to utstyrsleverandører, som prosjektgruppen anser som verdensledende, gjøre dette utviklingsarbeidet. Utviklingsarbeidet vil gjøres med støtte fra teknisk personale og driftspersonale hos Norway Pelagic og med tekniske innspill fra forskere ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Det påpekes igjen at det ikke finnes ferdige og tilgjengelige robotiserte løsninger for pakking av pelagisk fisk og det ligger derfor et betydelig utviklingsarbeid i å gå fra de mest nærliggende eksisterende robotsystemer til de som oppfyller prosjektets hovedmål. Mye av dette utviklingsarbeidet er på utvikling av griperverktøy, utvikling og tilpasning av programvare, utvikling av algoritmer i robot- og vision-systemer samt alt det utviklingsrelaterte arbeidet på pelagisk anlegg innenfor testing, innkjøring, feilretting og optimalisering for fullskaladrift. Kostnadene for overnevnte utviklingsarbeid, som utgjør hardware-kostnadene for roboter, generiske vision-systemer og transportører, er relativt lave.
 
Høye utviklingskostnader og betydelig risiko gjør det fordelaktig å trekke FHF inn i utviklingen av slik ny teknologi.
 
Prosjektets betydning for norsk pelagisk industri som helhet
Ved oppnåelse av prosjektets hovedmål, vil det stå en ferdig prototyplinje hos et av Norway Pelagic sine anlegg. Denne prototyplinjen vil være tilgjengelig for innsyn fra andre aktører i norsk pelagisk industri. Aktører som ser at en pakkelinje av denne typen dekker også deres behov vil kunne kjøpe tilsvarende pakkelinjer fra utstyrsleverandør knyttet til dette prosjektet, uten å betale for kostnader for utviklingsarbeidet som ledet frem til prototyplinjen. Således er prosjektet – med tilskudd fra FHF – svært viktig for å gjøre teknologi for robotisert “håndlagt” pakking av pelagisk fisk både praktisk og kostnadsmessig mer tilgjengelig for store deler av norsk pelagisk industri.
 
Prosjektgruppen anser at ressursbruken i prosjektet står meget godt i forhold til nytteverdien.

Beskrivelsen omfatter fase 1, men det finnes også en detaljert plan for fase 2 for å vise hvordan det videre løpet er planlagt per dags dato. Prosjektet skal gjennomføres i 3 faser hvor fase 1 og 2 er inndelt i aktiviteter og milepæler. Disse fasene og aktivitetene er beskrevet nedenfor, inkludert en beskrivelse av rollene til Norway Pelagic AS (NP), SINTEF Fiskeri og havbruk AS (SFH) og utstyrsleverandørene Arbor Technologies og Cabinplant.

NP skal være prosjekteier og bevilgningsmottaker. I tillegg skal bedriften ha prosjektlederrollen og stille pelagisk anlegg til rådighet med dedikert teknisk personale, driftspersonale, råstoff, emballasje og driftskostnader (som eksempelvis strøm og vann) for testing av prototyplinje i prosjektets aktiviteter.

Hovedrollen til SFH er å bidra med FoU-kompetanse for utviklingsrelatert rådgivning i prosjektet til NP, samt å assistere i utarbeidelsen av nødvendig rapportering til bevilgende myndigheter og formidling av prosjektresultatene til norsk pelagisk industri. Om nødvendig kan SFH etter skriftlig avtale stille med kompetanse til spesifikke utviklingsoppgaver dersom det blir behov for dette.

Den valgte underleverandør (Arbor Technologies eller Cabinplant) vil være underleverandører av utviklingsarbeid i prosjektet til NP, inkludert leveranse av prototyplinje for installasjon hos Norway Pelagic.

Fase 1: Forprosjektering og valg av utstyrsleverandør
A1.1 Gjennomføring av demostrasjon hos Arbor Technologies
Arbor Technologies forbereder en teknologidemonstrasjon og gjennomgang av deres planer, med fokus på kritiske elementer som eksempelvis griperverktøy for skånsom løfting av pelagisk fisk. Teknisk ledelse hos NP og forskere fra SFH reiser til Arbor Technologies for å overvære teknologidemonstrasjon og diskutere mulige fremdriftsplaner.

A1.2 Gjennomføring av demo hos Cabinplant
Cabinplant forbereder en teknologidemonstrasjon og gjennomgang av deres planer, med fokus på kritiske elementer som eksempelvis griperverktøy for skånsom løfting av pelagisk fisk. Teknisk ledelse hos NP og forskere fra SFH reiser til Cabinplant for å overvære teknologidemonstrasjon og diskutere fremdriftsplaner.

A1.3 Evaluering av de to utstyrsleverandørene
Basert på besøk i A1.1 og A1.2, gjøres det en evaluering av de to utstyrsleverandørene med tanke på hvilken som skal videre til Fase 2. Evalueringen gjøres av teknisk ledelse hos NP, i samråd med uavhengig evaluering gjort av forskere ved SFH. Resultat fra denne aktiviteten er milepæl M1.1, og oppnåelse av delmål for Fase 1. Dette dokumenteres med en delrapport for Fase 1.

A1.4 Oppfølgende besøk hos leverandører og eventuelt
Dersom det blir nødvendig vil det legges opp til oppfølgende besøk hos leverandør, eller eventuelle andre aspekter knyttet til oppnåelse av delmål for denne fasen – som eksempelvis utlede og evaluere resultatene av ytterligere tester som utstyrsleverandør må gjøre. Her vil både SFH og NP bidra alt etter behov.

M1.1 Valgt utstyrsleverandør for videreføring til Fase 2
Milepælen er nådd når det er valgt en enkelt utstyrsleverandør for videreføring til Fase 2.

Fase 2: Teknologiutvikling og installasjon av prototyplinje
A2.1 Kravspesifikasjon for prototyplinje
Valgt utstyrsleverandør utarbeider kravspesifikasjon for prototyplinje med 2 roboter. Teknisk- og driftspersonale hos NP, samt forskere ved SFH vil gå gjennom kravspesifikasjonen og påpeke eventuelle endringer som må gjøres før utvikling og bygging av prototyplinje. Eventuelle endringer avklares skriftlig med utstyrleverandør.

A2.2 Utvikling og bygging av prototypelinje hos leverandør
Leverandør utvikler og bygger prototyplinje hos seg, basert på kravspesifikasjon i A2.1. NP vil ha jevnlig kommunikasjon med utstyrsleverandør. SFH bidrar med tekniske innspill og utviklingsrelatert rådgivning ved behov og eventuelle utviklingsoppgaver utføres etter oppdragsbestilling. Bestilling kan gjøres av både NP og utstyrsleverandør.

A2.3 Evaluering og justering av prototyplinje hos leverandør
Ferdig prototyplinje hos utstyrsleverandør vil evalueres av teknisk personale og ledelse hos NP, samt av forskere ved SFH. Personale fra NP og SFH besøker utstyrsleverandør for inspeksjon og evaluering av prototyplinjen. NP og SFH identifiserer eventuelle justeringer som må gjøres før aktivitet A2.4. Alle nødvendige endringer som avtales med leverandør skal dokumenteres skriftlig og så entydig som mulig.

A2.4 Installasjon av prototyplinje hos Norway Pelagic
Utstyrsleverandør installerer prototyplinje hos NP, med assistanse fra personale fra NP. Resultatet fra denne aktiviteten er milepæl M2.1, og delmål for Fase 2.

A2.5 Evaluering av prototyplinje
Etter installasjon i aktivitet A2.4, vil prototyplinje evalueres over en lengre periode i sesongen, og kontinuerlig justeres, testes, feilrettes og optimaliseres. NP vil bidra med personale og driftsmateriell for å gjøre denne evalueringen. Forskere fra SFH vil besøke anlegget til NP og gjøre en evaluering av prototyplinjen sammen med ledelsen og personale hos NP. Arbeidet i denne aktiviteten er grunnlaget og forberedelse til Fase 3.

A2.6 Formidling
SFH assisterer NP i gjennomføring av formidlingsplanen for prosjektet. Det skal utarbeides sluttrapport, faktaark og populærvitenskapelig artikkel til fagpresse. Prosjektet skal presentere resultater for FHFs samling for pelagisk sektor.

M2.1 Installert prototyplinje hos Norway Pelagic
Milepælen er nådd når det er installert og igangkjørt en prototyplinje hos NP.

Fase 3: Innkjøp og installasjon av en fullskala robotisert pakkelinje for hel pelagisk fisk hos Norway Pelagic AS.
Basert på resultatene fra fase 2 vil NP ta beslutning om å investere i en fullskala produksjonslinje for robotisert pakking. Planlegging, finansiering og gjennomføring av denne fasen blir utført av NP i samarbeid med aktuell leverandør.

Gjennom hele prosjektperioden skal prosjektet ha tett dialog FHFs Faggruppe for pelagisk sektor gjennom møtereferat fra styringsgruppemøter.
 
Det skal utarbeides:
• sluttrapport
• faktaark
• populærvitenskapelig artikkel til fagpresse

Det skal arrangeres en teknologidemonstrasjon hvor faggruppen får se en demonstrasjon av prototyplinjen i drift.

Prosjektet skal presentere resultater for FHFs samling for pelagisk sektor.

keyboard_arrow_up