Til innholdet

Prosjektnummer

900806

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900806
Status: Avsluttet
Startdato: 01.06.2012
Sluttdato: 01.02.2016

Levende hyse og torsk fanget med snurpenot: Forprosjekt

Sammendrag og anbefalinger fra prosjektets sluttrapport
Forprosjektet er et oppdrag fra FHF som hadde til hensikt å belyse bruken av not som redskap for fangst av torsk (og hyse) levende til fangstbasert akvakultur (FBA). Rapporten oppsummerer næring- og forskningserfaring med notfangst av torsk og hyse fra 1950-tallet og frem til i dag.

Snurpenot og ringnot er skånsomme redskap, men torsk og hyse gjennomgår også her punktering av svømmeblæren før de når overflaten. I tillegg til å demonstrere redskapets egnethet ønsket man å bidra til at not kan benyttes (det er i dag forbudt) innenfor et regime med liberalisering og fritt redskapsvalg, særlig dersom FBA og økt verdiskaping var formålet for fangsten. Det viste seg svært vanskelig å få mange gode observasjoner og fangster, selv om innsatsen var stor i perioder (3-årig forskningsprosjekt, to fartøy med fullmakt til å fiske, forskningskvoter med mer).

På basis av forsøkene og forprosjektet kan man konkludere med:
• Bruk av ringnot kan gi viktige bidrag til FBA, kvalitetsmessig og volummessig.
• Det viste seg vanskelig å finne gode (og mange) nok registreringer av pelagisk torsk og hyse til at fartøyene kunne sette not.
• Det synes enkelt å regulere seg bort fra potensielle skadevirkninger ved bruk av not på torsk og hyse (f.eks. fiske på gytefelt).
• Et liberalisert fiske med not etter hyse og torsk vil ha sin største utfordring i redskapets manglende selektive egenskaper
• Det anbefales at man fortsetter forsøkene i nær kontakt med dagens FBA-aktører på både flåte- og kjøpersiden.
Det er betydelig potensiale i verdiskapning ved bedre utnyttelse av hyse. Bedre kvalitet for bedre utnyttelse og pris av råstoff er sentralt.

Prosjektet har bidratt til å få belyst dette, og det ble gjennomført et arbeidsmøte (workshop) i februar 2016 hvor interessen var stor fra næringsaktører for bedre utnyttelse av hyse.
En hysebestand i sterk vekst har ført til vanskelig omsetning og mange leveranser av svært dårlig kvalitet. Skånsom fangst og levende lagring av hyse vil, dersom det lykkes i stort omfang, bidra til å øke produksjon av fersk filet. Bruk av not er sannsynligvis avgjørende for å holde denne arten levende etter fangst.

Nofima, i samarbeid med Havforskningsinstituttet, fikk tillatelse til å bruke not etter torsk og hyse på to fartøy i 2011. Tillatelsen krever tilstedeværelse av representanter fra instituttene om bord og vil derfor medføre en del kostnader. Prosjektet er en direkte fortsettelse av tidligere prosjekt på levende hyse (Nofima 2008) hvor utprøving med not gjensto. Aktiviteten er forankret i FHFs faggruppe Marine Resurser under fangstbasert akvakultur og Filetforum Hvitfisk.

Dette er et forprosjekt, som forventes å bli videreført som et tre-årig prosjekt.
Å få notfangster av hyse og/eller torsk i løpet av sommer/høst 2012.

Delmål
• Å dokumentere overlevelse hos notfanget hyse og torsk.
• Å beskrive fiskens status i forhold til utmattelse og fysiologisk status.
• Å dokumentere størrelsessammensetning i fangsten(e).
• Å teste overlevelse under transport om bord.
• Å beskrive et 3-årig hovedprosjekt hvor denne driftsformen blir sammenlignet med snurrevad og line, kvalitetsmessig og økonomisk.
Prosjektet er et praktisk eksempel på redskapsliberalisering etterlyst av Fiskeri- og kystdepartementet og vil sette norsk fiskerinæring i stand til å etablere et lager av levende hyse. Et slikt lager gjør det mulig å øke vår eksport av høyt betalte ferske produkter.

Not kan være svært effektiv og vil kunne øke verdien i forhold til snurrevadfanget hyse med over 30 % per kilo.

Forprosjektet er også viktig når det gjelder om not kan bli et alternativ for resten av denne flåten.
Representanter fra Nofima og Havforskningsinstituttet vil være om bord i fartøyene (MS Korsnesfisk og MS Kildin) når disse bestemmer seg for å forsøke å fange hyse (eller torsk) med not. Uttak og prøver blir så gjennomført.

Det vil bli benyttet en tradisjonell (grunn) seinot (ca. 40 favner dyp), alternativt en liten sildenot. Resultatene vil sammenliknes med normal snurrevad og fisk tatt med line.

Summarisk oversikt over aktivitetetene:

Juni
• fangst av torsk med not sammenlignes med snurrevad
• overlevelse relativt til snurrevad, seleksjon, svømmeblære, evne til dekompresjon, leveranse til mottaksmerder og stengsetting.

Mai/juni/juli – september
• fangst av hyse med not sammenlignet med snurrevad og line
• overlevelse etter fangst, transport, sortering
• studier av notseleksjon (for eksempel kvadratmaske-panel), atferd i not og overlevelse etter seleksjon
• økonomisk vurdering av konseptet
• forvaltningsmessige utfordringer; velferd, seleksjon, dødelighet med mer.
 
Prosjektdeltakere vil være:
Havforskningsinstituttet
• Odd-Børre Humborstad (forsker)
• Bjørnar Isaksen (forsker)
• Jostein Saltskår (tekniker)

Nofima
• Kjell Ø. Midling (forsker)
• Tor H. Evensen (tekniker)
• Ronny Jakobsen (tekniker)
• Stein H. Olsen (Post.doc- Universitetet i Tromsø)
 
I forprosjektet vil det ikke etableres styringsgruppe. I hovedprosjektet vil en styringsgruppe oppnevnes blant annet med representanter for aktuell filétindustri i tillegg til flåterepresentanter.
 
Det opprettes en styringsgruppe med representanter fra næringen i prosjektperioden. Denne styringsgruppen er med i utarbeidelsen av et mulig treårig hovedprosjekt.
Det vil lages en egen rapport fra forprosjektet.
keyboard_arrow_up