Til innholdet

Prosjektnummer

900793

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900793
Status: Avsluttet
Startdato: 15.08.2012
Sluttdato: 30.04.2013

Gonadeutvikling hos norsk vårgytende (NVG) sild

Formålet med prosjektet har hovedsakelig vært å undersøke om det er ulik utvikling av gonadene til hunn- og hannsild gjennom sesongen. Samtidig har det blitt sett på hvordan gonadeutviklingen påvirker innhold av slo og filétutbytte. Sju uttak har blitt gjennomført i perioden fra tidlig oktober til midten av februar (2012/2013). Bestemmelse av filétutbytte ble utført hos Grøntvedt Pelagic slik at man fikk et mest mulig representativt bilde av et reelt industrielt utbytte. Det ble også tatt hensyn til om fisken var stor eller av mindre størrelse for å kartlegge om størrelsen på fisken påvirker filétutbytte. Bestemmelse av vekt av gonader og slog-utbytte ble utført manuelt ved SINTEF SeaLab.

Resultatene viser at gonadeutgyttet øker gjennom sesongen for både hunn- og hannsild. Det er høyere vektutvikling i gonadene hos hunnsild sammenlignet med hannsild. Filétutbytte fra hunnsild var 2–4 % høyere enn fra hannsild i begynnelsen av sesongen (oktober–desember). I slutten av januar var filétutbytte lik for begge kjønn, både stor og mellomstor sild. Innhold av slo ble funnet i mellom stor sild i begynnelsen av sesongen. På slutten av sesongen var andel slo på 3–4 % for stor og mellomstor sild.
Bakgrunnen for prosjektet, i følge prosjektforespørselen fra FHF, er et ønske fra næringen om å få kartlagt om det er ulik vektutvikling av gonadene til hunn- og hannsild gjennom året.

FHF skrev i sin forespørsel at næringen fra ulike hold har fått informasjon om at gonadene har en ulik vektutvikling hos hunn- og hannsild. For eksempel viser resultater i FHF-prosjektet “Utvikling av høykvalitets pulverprodukt fra sildemelke: Oppfølgingsprosjekt” (FHF-900547) at i november utgjør melke 17 % av vekten på hannfisk, mens rognen utgjør ca 10 % av vekten på hunnfisk.

På bakgrunn av dette er det av næringens interesse å få avklart om denne ulikheten i vekt av gonader påvirker totalt innhold av slo hos hunn- og hannsild, og videre om denne forskjellen i gonader påvirker filetutbytte for hunn- og hannsild. Dersom dette er tilfelle, vil det kunne være lønnsomt å filetere hunnsild i månedene oktober–desember.

Forankring i FHFs handlingsplan
Prosjektet er godt forankret i FHFs handlingsplan for 2012 (pelagisk sektor) ved at prosjektet vil øke kunnskap om kvalitetsavvik (kvalitetsforskjeller), og gi mulighet for en bedre kvalitetsstyring, ved at råstoffet blir utnyttet best mulig gjennom hele sesongen. Man får også et større volum med forbedret utbytte. 
 
Siden fisken som samles inn i dette prosjektet også vil kunne benyttes for å øke datagrunnlaget i parallelle FHF-prosjekter som utføreres av SINTEF Fiskeri og havbruk AS, vil prosjektet også være relevant for prioriteringene “individbasert sortering og kvalitetshåndtering” og “totalutnyttelse av fiskeråstoffet”.
1. Å undersøke om det er ulik vektutvikling gjennom året av gonadene for hunn og hannkjønn hos norsk vårgytende (NVG) sild.
2. Å undersøke om innhold av slo er ulikt gjennom året hos hunn- og hannsild.
3. Å undersøke om det er ulikt filetutbytte gjennom året hos hunn- og hannsild.
4. Å undersøke om disse parameterne (i punkt 1–3) varierer med fiskestørrelse og fangstfelt.
På kort sikt vil mer kunnskap om vektutvikling av gonader være viktig for pelagisk konsumindustri for å kunne være mer forutsigbar med hensyn til best mulig utnyttelse av råstoffet som er tilgjengelig i løpet av sesongen, noe som vil gi økt lønnsomhet.
 
Siden fisken som samles inn i dette prosjektet også vil kunne benyttes for å øke datagrunnlaget i parallelle FHF-prosjekter vil man få økt kunnskap relevant for utvikling av teknologi for individbasert sortering av sild med hensyn til vekt, kjønn og annet.
 
På lengre sikt vil en kunnskap om gonadeutvikling være viktig for utnyttelse av rogn/melke som biprodukter, som også vil kunne gi økt lønnsomhet for pelagisk konsumindustrien (økt inntjening på biprodukter).
1. Prøvetaking og kartlegging av gonadeutvikling i NVG-sild
Målet med prosjektet er å kartlegge om det er ulik vektutvikling av gonadene til hunn-og hannsild gjennom året. Siden NVG-sild har et karakteristisk vandringsmønster som følger årstidene er det behov for et prøveuttak hver måned i perioden fra august 2012 til mars 2013, dvs. 8 måneder. I hvert prøveuttak skal helfisken (rundvekt), gonadene, filéten og sloet veies slik at utbytte for de ulike fraksjonene kan bestemmes.

Prøvetaking og kartleggingen skal gjennomføres på følgende måte:
SINTEF har vært i kontakt med Grøntvedt Pelagic som har sagt seg villig til å bistå med råstoff til forsøkene. Ettersom Grøntvedt Pelagic kjøper sild gjennom hele sesongen, vil det være mulig å dekke vandringsposisjonen til silda under prøvetakingen. Posisjonen til fangstfeltet vil bli registrert.

Filétutbytte:
Bestemmelse av filétutbytte vil gjennomføres hos Grøntvedt Pelagic slik at man får et mest mulig representativt bilde av et reelt industrielt utbytte. Det vil utføres to prøveuttak av sild, et av middelsstore sild og et av store sild, slik at det kan kartlegges om størrelsen på fisken påvirker filétutbyttet. Prøveuttakingen (for begge uttakene) skal gjennomføres på følgende måte: Fordelingen av sild ut til filétmaskinen stoppes og en ønsket mengde sild (n = 50) tas ut. Her vil det også bli tatt ut sild som skal benyttes til manuell filetering (beskrevet i neste avsnitt). Sild veies så enkeltvis og sendes gjennom fileteringsmaskinen, hvorpå ønskede fraksjon samles opp og veies. Hvilket kjønn den enkelte sild har blir bestemt ut ifra om den har rogn eller melke. Vekt på filét, gonader og slo (definert som total mageinnhold) hvis mulig (kan være utspedd på grunn av vannspyling) noteres. Dette arbeidet vil utføres av teknikere fra SINTEF i samarbeid med personale fra Grøntvedt Pelagic.  Prøvetakingen vil utføres en gang i måneden.

Vekt av rogn/melke og innhold av slo:
Ved maskinell filetering kan gonadeutbyttet variere med hensyn til innstillingen på fileteringsmaskinen. Dette kan derfor gi en unøyaktig gonadevekt og dermed også en unøyaktig måling på gonadeutviklingen gjennom året. For å hindre dette ønsker man å utføre en manuell filetering ved SINTEF SeaLab for å utføre vektmålinger på rogn og melke. Når det gjelder innhold av slo (som en definerer som totalt mageinnhold) så er det vanskelig å få nøyaktige målinger for det ved et industrielt anlegg, da sloet ofte vil bli blandet med vannet som benyttes til spyling. Innhold av slo vil derfor også bli bestemt etter manuell filetering. 

Det vil bli tatt ut sild av størrelsesorden middels og stor, til manuell filetering under prøveuttaket ved Grøntvedt Pelagic. Denne sendes fra Uthaug til Trondheim hvor gonadeutbytte og sloutbytte vil bli bestemt. Èn og én sild veies og nummeres. Hver sild blir så filetert (manuelt), kjønn bestemmes (rogn/melke) og vekt av gonade og slo bestemmes. I første omgang vil det bli tatt ut 50 individer. Basert på forholdet mellom hann og hunnsild i den utvalgte gruppen vil det avgjøres om det er behov for å ta ut flere sild for å få en representativ andel av hunn og hannkjønn.

Forsøkene gjennomføres av to teknikere ved SINTEF Fiskeri og havbruk en gang i måneden (etter gjennomført bestemmelse av filetutbytte hos Grøntvedt Pelagic).

Under forsøkene som er planlagt i prosjektet, vil man også ta bilder av rund NVG-sild, samt rogn, melke og slo. Dette for å styrke datagrunnlaget i FHF-prosjektene på maskinsyn/sortering som allerede kjøres ved SINTEF Fiskeri og havbruk; I FHF prosjektet “Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk” (FHF-900387) ønsker en å ta bilder av hel sild for å skaffe oss et bedre datagrunnlag. Målet i prosjektet er å utvikle en teknikk basert på bildeanalyse av fisk for å estimere og sortere fisk med hensyn på vekt, sårskader og art. En av utfordringene man har sett i dette prosjektet er nettopp årstidsvariasjoner på de forskjellige fiskeslagene (NVG-sild og makrell). I FHF-prosjektet “Teknologi for fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra sild: Fase 1” (FHF-900691), ønsker man å ta bilder av rogn, melke og slo, og knytte dette opp mot pågående aktiviteter. Her vil også årstidsvariasjoner kunne påvirke analysene som gjøres. Med et bredt datasett vil en være bedre i stand til å bedømme videre teknologi som skal benyttes i en slik sortering ved å ta høyde for de forventede variasjoner som vil forekomme.
 
Arbeidet som legges ned i den billedbaserte datainnsamlingen vil være en jobb man gjør uten å belaste dette prosjektet, samtidig som de andre pågående FHF-prosjektene vil få en betydelig gevinst i form av data for hele sesongen.

2. Rapportering
Det skal utarbeides en sluttrapport som omhandler arbeidet rundt prøveuttak og datagenerering, samt resultatene som viser gonadeutviklingen gjennom sesongen hos hann- og hunnsild og utbytte av filét og slo. Etter hvert prøveuttak (hver måned) skal det utarbeides en statusrapport til FHF som informerer om vekt av rogn og melke, filétutbytte, andel slo og hvordan disse parameterne varierer med fiskestørrelse. Det vil bli tatt en vurdering på om antallet av individer i prøveuttaket den aktuelle måneden var representativt slik at det kan ta hensyn til antallet i videre prøveuttak.

Dersom resultatene fra prosjektet er positive vil det bli gjort en lønnsomhetsvurdering, hvor filétutbytte vil være en sentral lønnsomhetsindikator. Lønnsomhetsvurderingen vil bli utført av Roar Solbakken ved SINTEF FHs rådgiveravdeling. 
Det skal leveres delrapporter til pelagisk formidlingssamling mot slutten av 2012.

En sluttrapport som omhandler forsøksgjennomføring, resultater og konklusjoner/anbefalinger. Arbeidet skal presenteres og diskuteres i møte med FHF.

I tillegg vil det bli utarbeidet en populærvitenskapelig artikkel og et faktaark basert på resultatene fra prosjektet.
keyboard_arrow_up