Til innholdet

Prosjektnummer

900737

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900737
Status: Avsluttet
Startdato: 25.01.2012
Sluttdato: 31.12.2013

Automatisert pakking av klippfisk

Klippfiskindustrien har de senere år hatt økende fokus på automatisering av produksjonsprosessen. Automatisering av pakkeprosessen har vært fokus i dette prosjektet.

Prosjektet har gitt følgende resultater:
• Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som skal være et arbeidsdokument for suksesskriterier i utvikling av ny teknologi.

• Det er utarbeidet konseptforslag for automatisk pakking av klippfisk. To forslag til design av pakkeceller er beskrevet og analysert. Det foreslås bruk av roboten på grunn av posisjonering av fisken i eskene. Beregninger viser at styresystemet må ha informasjon om vekt på 6 fisk av størrelse Corrente eller Crescido for å oppnå minimal overvekt. Samtidig pakkes fisken i tre parallelle esker.

• Det ble utviklet en økonomimodell som bedriftene kan anvende for å beregne lønnsomheten til sin investering. Investeringen i pakkestasjoner tjenes inn ved at man kan redusere antall arbeidere, pakker eskene med en vekt tett opp mot minimumsvekt og mer effektiv pakking. Investeringskostnadene for en automatisert pakkeløsning omfatter både utstyr og prosjekteringskostnader. Totalkostnaden for investeringen vil i stor grad være bedriftsspesifikk. Det er utarbeidet en investeringsanalyse hvor bedriftene selv kan legge inn egne tall. I dag er det manuell mating og kvalitetskontroll av pakkelinja. Operatøren har lavere kapasitet enn en automatisert pakkecelle. Ved å øke antall operatører for mating vil både kapasiteten og lønnsomheten av investeringen økes. I tillegg kan lønnsomheten økes ved å øke produksjonsvolumet og ved å utnytte utstyret i en større del av døgnet.

Med bakgrunn i resultatene anbefaler prosjektgruppen at prosjektet videreføres for realisering av ny teknologi for automatisk pakking av klippfisk.

Klippfisknæringen har, som norsk vareproduserende industri generelt, behov for å øke automatiseringsgraden for å opprettholde konkurranseevnen i et internasjonalt marked.
 
Pakking av klippfisk er en arbeidskrevende operasjon som medfører til dels tunge løft og ensformige bevegelser. Det er forventet at tilgangen på arbeidskraft vil bli vanskeligere og automatisering av denne operasjonen vil redusere dette behovet (ref. FHF-prosjekt FHF-441014). Innenfor hver vektklasse er det variasjoner i form og størrelse på klippfisken. Selv om fisken sorteres i ulike vektklasser, er det fortsatt en utfordring å finne fisk med riktig vekt for å redusere overvekt på eskene. Ulike vektklasser krever også ulikt antall fisk per eske og ulike mønster for å legge fisken til rette på en plass-besparende måte. Ujevn overflate gjør også leggingen vanskeligere. Gjennom optimalisering av pakkeprosessen vil automatisering redusere variasjonen i vekt i ferdig pakket vare, dvs. svinn som unngås ved at overvekt på eskene/kassene reduseres.
 
Det er gjennomført ulike prosjekter i FHF gjennom Faggruppe konvensjonell for å kunne øke effektiviteten:
• “Forprosjekt for automatisert håndtering innen klippfiskindustrien” (FHF-443183). Arbeidet ble hovedsakelig konsentrert om griperteknologi til håndtering av ferdig klippfisk.
• “Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri” (FHF-441014). Automatisering av pakkeprosessen og palletering ble utpekt blant de tre viktigste operasjonene i en startfase.
• “Automatisert pakking av klippfisk: Mulige og sannsynlige tekniske løsninger” (FHF-900303).
• “Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk” (FHF-900387).
• “Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk. Fase1” (FHF-900509).
• “Automatisk sortering av klippfisk ved hjelp av maskinsyn: Forprosjekt” (FHF-900556).
Å kartlegge mulighetene for automatiserte løsninger for pakking av klippfisk, og komme med anbefalinger til tekniske løsninger.

Delmål
• Å revidere spesifikasjonene for automatiserte pakkelinjer.
• Å vurdere forskjellige type av teknologi og angi suksesskriterier for å utvikle automatiserte løsning for pakking av klippfisk.
Nytteverdien er tredelt:

1. Økt lønnsomhet
a. Redusert overvekt for hver kartong/kasse
b. Redusert behov for operatører
c. Kort tilbakebetalingstid for investeringene
d. Øke verdiskapning per ansatt
e. Redusere produksjonskostnadene per produsert enhet

2. Optimalisert pakkeprosess
a. Fastvekt-optimalisering
b. Mønsterlegging
c. Høy oppetid (lite pauser og jevn takt-tid)

3. Brukergrensesnitt
a. Løsningen skal kunne anvendes for små og store produsenter
b. Forbedret HMS for operatørene
c. Mer interessante arbeidsoppgaver
Det er planlagt følgende aktiviteter med ugangspunkt i presortert (kvalitet) klippfisk:
1. Definering av suksesskriterier i en evalueringsprosess som utarbeides i felles møte mellom styringsgruppen og SRM/SFH. 
• Gjennomgang av tidligere prosjekt
• Gjennomgang med bedriftskonsortiet
• Diskusjon av metode for legging av klippfisk i esker/kasser
• Valg av suksesskriterier og utarbeide kravspesifikasjon fra industri og forskning

Videre gjennomføring av prosjektet avhenger av valgte suksesskriterier, men antas å inneholde:
2. Kartlegging av aktuelle teknologiske løsninger.

3. Definering av kriterier for fastvekt-optimalisering i forhold til å kjenne vekt på et gitt antall fisk for å redusere overvekt når gitt antall fisk per eske er fast.

4. Spesifisering av leggemønster. Beskrive og evaluere hvordan fisken skal ligge i eskene med utgangspunkt i ulik størrelse og antall fisk.

5. Utarbeidelse av konseptskisser av layout og styring av pakkecelle samt vurdering av alternativene (tilpasset store og små bedrifter).

6. Presentasjon av foreløpige resultater.

7. Demonstrasjonscelle:  kartlegge behov for å verifisere løsning i laboratorium.

8. Økonomisk kalkyle utarbeides basert på valgt konseptskisse.

9. Presentasjon av endelige prosjektresultater.

10. Videreføring i et industrialiseringsprosjekt (hovedprosjekt).
På formidlingssiden forventes:
• Sammenfattet rapport fra prosjektet og en eventuell vitenskapelig artikkel skal formidles gjennom FHF nettsider.
• Presentasjon i samlinger for FHF Faggruppe Konvensjonell.
• Demonstrasjon av løsningsforslag skal gjennomføres for næringen ved SINTEF SeaLab ved slutten av industrialiserings-prosjektet hvis aktuelt.
keyboard_arrow_up