Til innholdet

Prosjektnummer

900671

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900671
Status: Avsluttet
Startdato: 15.09.2011
Sluttdato: 31.01.2014

Produksjon av fisk ombord i fiskefartøy

Den overordnede målsetningen med prosjektet var å oppnå økt kvalitet og prisnivå på norsk fisk ved å lære fiskerne korrekt fangstbehandling. Arbeidet startet i 2008 og er videreført fram til 2014. I løpet av utviklingsarbeidet er det utviklet en perm med undervisningshefte, 11 faktaark og en video som viser hvordan en skal ivareta kvaliteten og gjennomføre korrekt fangstbehandling fra håndtering i redskap til lossing. Materiellet er utarbeidet med faglig forankring i fagbøker, forskrifter, litteratur, informasjonshefter og praktiske erfaringer. Undervisningsheftet er illustrert med unike bilder på hvordan fisken skal produseres, hvordan feil oppstår og hvilke konsekvenser dette har på sluttproduktet. Informasjonsmateriellet har vært populært og har blitt brukt aktivt i fagopplæring for fiskere og elever.
 
Utarbeiding av engelsk versjon av opplæringsvideo
Målsettingen med dette prosjektet var å lage en engelsk video for fangstbehandling av fisk og utvikle nye formidlingskanaler for undervisningsmateriellet som er utviklet. Videoopptak til fangstbehandling er utført under tokt med M/S Loran i september 2012. I tillegg har en filmet i en klippfiskbedrift i februar 2013. Videoen er delt inn i ulike prosesstrinn og finnes nå både i engelsk og norsk utgave på DVD eller kan lastes ned via internett.
 
Utvikling av nye formidlingskanaler
Den viktigste oppgaven i prosjektet har vært å finne og utvikle nye formidlingsmetoder for undervisningsmateriellet. I samarbeid med fagmiljøet ved medielinja og studenter ved PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda har en utviklet nye formidlingskanaler basert på informasjonen i undervisningsheftet og videoen.
 
Studentens oppgave ble å finne ut hvordan filmen best mulig kan formidles til fiskerne. Et hovedfunn er at kvalitet går igjen som en viktig faktor for målgruppen. Majoriteten ser en direkte link mellom kvalitet på fisken og lønn. Det er en gjennomgående positiv holdning for å tilegne seg økt kunnskap om korrekt fangstbehandling, og det kommer frem at det er et behov for bedre opplæring. Målgruppen er svært positivt innstilt til å få denne informasjonen gjennom en informasjonsfilm.
 
Et lite flertall av målgruppen gir uttrykk for at de vil se informasjonsfilmen i fritiden, men i regi av jobben. Den kvalitative undersøkelsen viser interesse for at filmen skal være obligatorisk og vises i fellesskap, med mulighet for diskusjoner i etterkant. I undersøkelsen fremgår det at Internett er tilgjengelig ombord, men det kommer klart frem at det ikke egner seg til å strømme film. De fleste har tilgang til TV/DVD ombord, og dette er den klart foretrukne plattformen for formidling av informasjonsfilmen. Målgruppen gir tydelig uttrykk for at informasjonsfilmen med fordel kan vises i messa på storskjerm.

Det er stor forskjell på fasiliteter ombord på de ulike fartøyene og det er viktig å understreke at en løsning ikke nødvendigvis er riktig for alle. Derfor er det i tillegg til DVD også nødvendig med andre løsninger for å formidle informasjonsfilmen til alle i målgruppen. Undersøkelsene viser at nettsider er foretrukket blant flere, og prosjektgruppen ser på denne plattformen som et naturlig alternativ. Grunnet uegnet Internett-tilgang om bord, så vil bruk av nettsider for tilgang til informasjonsfilmen derfor være forbeholdt fritiden. Undersøkelsene viser at både eksisterende nettsider og en helt ny nettside for distribuering av informasjonsfilmen er ønskelig.

Studentenes forslag til valg av informasjonsformidling:
• DVD tilgjengelig ombord i alle fartøy
• Egen nettside for formidling av informasjon om korrekt fangstbehandling
 
Utvikling av ny nettportal – “Fangstbehandling.no
På bakgrunn av funnene i mediestudentenes undersøkelser ble nettsiden “Fangstbehandling.no” utviklet. Høgskulen i Volda og Ulstein Media har hatt hovedansvaret for utvikling av nettsiden. Siden skal fremstå som en enkel opplæringsplattform for å forbedre fiskekvaliteten og lønnsomheten i fiskerinæringen.

Nettsiden skal fungere som en læringsportal hvor man kan finne relevant informasjon om kvalitet på fangsthåndtering. I dag er all informasjonsmateriell som er utviklet i løpet av prosjektet samlet på nettsiden.

Undervisningsmateriellet er utarbeidet i nært samarbeid mellom Møreforsking, Høgskulen i Volda, Ålesund videregående skole, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag, Møre og Romsdal Fiskararlag og utvalgte rederi og bedrifter. Prosjektet har skapt stor interesse i fiskerinæringen. Det har vært 9 medieoppslag om arbeidet og den nyutviklede nettsiden. Drift av nettsiden vil bli søkt videreført i et eget prosjekt.

I 2009 avsluttet Møreforsking  FHF-prosjektet “Optimal fangstbehandling av hvitfisk og biprodukter” (FHF-341034). I løpet av prosjektet ble det utviklet et 28-siders undervisningshefte og 11 faktaark som viser hvordan en skal ivareta kvaliteten og gjennomføre korrekt fangstbehandling fra håndtering i redskap til lossing. Materiellet er utarbeidet med faglig forankring i fagbøker, forskrifter, litteratur, informasjonshefter og praktiske erfaringer fra en referansegruppe. Undervisningsheftet er illustrert med unike bilder på hvordan fisken skal produseres, hvordan feil oppstår og hvilke konsekvenser dette har på sluttproduktet.

Arbeidet er utviklet i samarbeid med Ålesund videregående skole, Sunnmøre og Romsdal Fiskarlag, Sunnmøre Fiskesalslag og utvalgte fiskebåtrederi og eksportører. Arbeidet ble ferdigstilt i april 2009.

Den overordnede målsetningen med materiellet som er utviklet er å oppnå økt kvalitet og prisnivå på norsk fisk ved å lære fiskerne og industrien korrekt fangstbehandling. Materiellet er basert på mye bildemateriell som illustrerer gal og korrekt fangstbehandling. Faktaarkene er laget i plast for å tåle bruk direkte i produksjonslinjen.

En har fått gode tilbakemeldinger på kvaliteten på arbeidet og undervisningsmateriellet. Det ble trykt opp 700 permer med undervisningshefter og faktaark og 1000 ekstra undervisningshefter. I september 2011 har man igjen ca. 50 permer og 350 undervisningshefter. Møreforsking har formidlet salg av dette materiellet gjennom sine nettsider. Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sendte ut permen til alle sine medlemsfartøy. I tillegg har andre rederi, flere videregående skoler kjøpt undervisningsmateriellet. Undervisningshefter blir også benyttet av studenter i fiskerifaglige studieretninger og til kursvirksomhet i fangstbehandling for fiskere. Det erbehov for å trykke opp et nytt opplag.

Mange rederi og mottaksanlegg har utenlandsk arbeidskraft. Derfor har flere ytret ønske om at undervisningsmateriellet skal omsettes på flere språk. Aktuelle språk kan være engelsk og baltiske språk.

Under fotograferingen av fangstbehandlingen var det i tillegg tatt videoopptak av de ulike prosesstrinnene parallelt. Tanken var at en skulle utarbeide en videofilm som supplerer undervisningsmateriellet i etterkant av prosjektet. Denne skal lages i CD-format og kan være aktuell å produsere på ulike språk.

Å lage en video for fangstbehandling av fisk og utvikle nye formidlingskanaler for undervisningsmateriellet som Møreforsking har utviklet.
 
Delmål
• Å lage en videofilm som er tilpasset undervisningsmateriellet om fangstbehandling.
• Å utvikle nye formidlingskanaler for video- og undervisningsmateriellet.

Korrekt fangstbehandling er viktig ut fra et kvalitetsaspekt og lønnsomheten for mannskap, rederi og fiskeindustri. Tap av kvalitet kan ikke rettes opp igjen. Det er derfor viktig å håndtere fisk korrekt gjennom hele fangst- og produksjonsprosessen. Feil fangstbehandling fører ofte til reklamasjoner og redusert lønnsomhet. Nytt informasjonsmateriell vil gi økt interesse og forståelse for viktigheten med å ivareta kvalitet i fangstbehandlingen.

En nytteeffekt av arbeidet er å oppnå høyere priser for kvalitetsprodukter. Prosjektet fokuserer på bærekraft i form av bedre ressursutnyttelse og forbedret kvalitet på råstoffet om bord i fiskebåtene og i landindustrien.

Fase 1
Arbeidet er delt inn i to arbeidsområder:

Aktivitet 1:  Systematisere materiellet og utarbeide video
Møreforsking og studenter ved Høgskulen i Volda (HVO) skal gå gjennom undervisningsmateriellet som foreligger og utarbeide en mal for innholdet i videoen. Studentarbeidet vil være grunnlag for bachelorgrads-oppgavearbeidet til 3. årsstudenter ved HVO, men i første omgang blir dette integrert i prosjektpraksisen til studenter ved bachelorgradene ”PR, kommunikasjon og media” og ”Animasjon/industrianimasjon”. Fotografiene som er benyttet er av god kvalitet og er redigert av Salt studio og av trykkeriet Hatlehols. Bildene kan derfor benyttes som de er.

Oppgaver:
• Avklare rettigheter og bruk av film og fonter fra Salt Studio og Hatlehols trykkeri.
• Utarbeide en story line for videoen (Fonter, layout, innhold, tematisk framstillinger) og lage en systematisk oversikt over bilder, video og animasjoner som skal benyttes.
• Utarbeide video av materialet på cd.

Aktivitet 2:  Finne nye formidlingsmetoder for undervisningsmateriellet
Videoen skal lages i cd-format, men en skal parallelt finne og utvikle nye formidlingsmåter for undervisningsmaterialet. En tenker seg formidling gjennom internettbaserte løsninger som kan lastes ned både på pc og mobiler. Nye teknologiske løsninger kan gjøre informasjonen tilgjengelig for nye målgrupper som fritidsfiskere og skoler. En tenker også på muligheter for å spre informasjon gjennom Møreforsking og FHF sine internettsider og som forskningsformidling fra Møreforsking sin lokalitet på Atlanterhavsparken i Ålesund.

Oppgaver:
• Identifisere og utvikle andre formidlingsmuligheter for video og undervisningsheftet.

Fase 2
Målsetningen er å oppdatere undervisningsmateriellet med ny informasjon om nye arter og produkt og trykke opp undervisningsmateriellet i flere språk.

Aktivitet 1: Nytt materiale for utvalgte arter og produktvarianter
Lineflåten opplever i dag problemer med å identifisere ulike skatearter, utsortering av skater med dårlig kvalitet (“vasskater”) og beskrivelser av hvordan skatevinger skal skjæres. Siden det finnes så mange ulike skatetyper har fiskerne problemer med å vite hvilke arter som bør produseres. Det er derfor kommet et ønske fra flere rederi om at en bør inkludere fangstbehandling av skater i faktaarkene. En vil snakke med flåteleddet om det er behov for å inn flere arter og produktvarianter.

Det vil bli tatt flere foto og mer videoklipp for å utarbeide videoen for fangstbehandling. En vil samle prøver av aktuelle arter og produktvarianter hos fiskeflåten. Salt Studio vil bli innleid for å gjennomføre fotografering og filming.

Aktivitet 2: Nytt opplag av undervisningshefte, produktark og utvikle video på ulike språk
Nytt material vil bli inkludert i undervisningsheftet og nye faktaark vil bli utarbeidet for nye arter og prosesstrinn. En vil videreføre samarbeide med Hatlehols trykkeri om trykking av opplaget.

Undervisningshefte, faktaarkene og video blir oversatt til engelsk og latviske språk og evt flere språk. Antall språk er avhengig av budsjettrammene i prosjektet. Avklaring av aktuelle språkvarianter vil bli gjort i samarbeid med flåteleddet.

Prosjektorganisering
Møreforsking Marin:
Møreforsking er prosjektansvarlig med Margareth Kjerstad som prosjektleder. Medarbeider: Forsker Kari Lisbeth Fjørtoft.

Høgskulen i Volda:
Det er etablert samarbeid med medielinjen på Høgskulen i Volda.  Jens Groven vil være ansvarlig for arbeidet. Flere studentgrupper vil arbeide med prosjektet gjennom bachelorgradsoppgaver for 3. års studenter. Studentene skal bidra til å utforme videoen til utviklingen av “nye” informasjonskanaler for undervisningsmateriellet.

Ålesund videregående skole, næringsorganisasjoner og næringsaktører:
En vil videreføre samarbeidet med Otto Giskeødegård fra Ålesund videregående skole som var sterkt involvert i utforminga av materiellet.

En vil videreføre samarbeidet med referansegruppen som deltok i første del av prosjektet. Sunnmøre og Romsdal Fiskarlag har blant annet bekreftet at de ønsker å være med i det videre arbeidet.

Undervisningsmateriellet som blir utarbeidet er åpne resultat. Samarbeid med FHF sikrer en større informasjonsformidling av resultater. Informasjon om prosjektet og resultater fra arbeidet vil bli presentert i populærvitenskapelig artikler både på FHF og Møreforsking sine nettsider og i media. Prosjektet vil også bli presentert og diskutert i faggruppesamlinger i flåteleddet. Det er viktig å spre informasjon om resultatene til hele fiskerinæringen og de andre målgruppene i prosjektet.
keyboard_arrow_up