Til innholdet

Prosjektnummer

900626

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900626
Status: Avsluttet
Startdato: 04.04.2011
Sluttdato: 15.11.2012

Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filétproduksjon av torsk og hyse

I prosjektet er det utført intervjuundersøkelse i fire filétbedrifter og produksjonsforsøk med både torsk og hyse i to av bedriftene.

Målet i spørreundersøkelsen var å finne hvilke kvalitetsfeil i råstoffet bedriftene selv vurderer som de alvorligste, ut fra økonomiske betydning. Undersøkelsen viser at de kvalitetsfeilene som bedriftene mener har størst betydning for produksjonsresultatet er:
• rødfarget filet
• filetspalting
• ferskhet
• feil sløying
• bløt konsistens

I produksjonsforsøkene var målet å dokumentere hva råstoffkvaliteten betyr for produksjonsresultatet og produktverdien, i filétproduksjon av fersk torsk og hyse. To produksjonsforsøk med hyse, utført av Nofima i samarbeid med bedriftene, viste at den beste råstoffkvaliteten gav inntil 4,7 % høyere andel fersk loins og 1,2 % høyere totalt produktbytte.

Kalkulert produktverdi var også høyere enn i forsøk med dårligere råstoffkvalitet.

Produksjonsforsøkene med torsk viste at god råstoffkvalitet gav inntil 4,6 % høyere andel fersk loins og høyere kalkulert produktverdi, enn i forsøk med dårligere råstoffkvalitet.

Kvaliteten på kjølt råstoff til filétproduksjon varierer i betydelig grad, noe som har betydning for produktutbytter og kvalitet, og dermed for det økonomiske resultatet av produksjonen. Det er flere årsaker denne variasjonen, som:
• sesongmessig endring i kvalitetsegenskaper (“loddetorsk”)
• fiskestørrelse
• fangstmetode (redskap) / fangstskader
• råstoffbehandling i fangstleddet (bløgging, kjøling, mv.)
• ferskhetsgrad (tid etter fangst) ved prosessering
• osv.

Prosjektet vil være en direkte oppfølging og utdyping av arbeidet i en rekke tidligere næringsrettede prosjekter der Nofima Marin har vært utførende, alene eller sammen med andre. Det gjelder arbeid innenfor følgende temaer:
• fangstskader på råstoff til filetproduksjon
• temperaturstyring fra fangst til marked
• RSW (nedkjølt sjøvann)-kjøling av råstoff til filtproduksjon
• pumping av torsk og laks
• råstoffhåndtering på snurrevadfartøy (bløgge/sløyemetoder)

Det finnes i dag ingen god dokumentasjon av hvordan råstoffkvaliteten påvirker resultatet for bedriften ved filétproduksjon av et gitt råstoffparti.

Bakgrunnen for dette prosjektet er et ønske om å dokumentere faktiske variasjoner i produksjonsresultat i filétbedrifter, koblet mot definerte råstoffegenskaper. Dette som grunnlag for å styrke faktagrunnlaget og kunnskapen om hvordan ulik kvalitet på råstoffet direkte påvirker det økonomiske resultatet i filetproduksjonen. 

Prosjektet er forankret i FHFs handlingsplan og sektorvise handlingsplaner, med hensyn til å bidra med ny kunnskap og dokumentasjon som kan øke andelen av kjølt råstoff som kan benyttes til produksjon av ferske filetprodukter.

Prosjektet vil også være godt forankret innenfor Nofima Marin sine strategiske mål og planer med hensyn til å styrke FoU-kompetanse og kapasitet rettet mot prosess og produktutvikling i fangstleddet og i hvitfiskindustrien. Resultatene vil også være et nyttig grunnlag for å styrke arbeidet med Markedsbaserte høstingsstrategier.

• Å fremskaffe objektiv og godt underbygget dokumentasjon av hva definerte variasjoner i råstoffkvaliteten faktisk betyr for produksjonsresultatet og dermed for det økonomiske resultatet i filétproduksjon med utgangspunkt i kjølt råstoff av torsk og hyse.
• Å dokumentere dette for både torsk og hyse i alle bedriftene i prosjektet. 
Oppnås prosjektmålet om å fremskaffe objektiv og statistisk holdbar dokumentasjon om sammenhenger mellom gitte råstoffkvaliteter og produksjonsresultat kan det på kort og lang sikt ha nytteverdi for både fangstleddet og industrileddet i næringen, for FoU-institusjoner og for forvaltning. Dette kan både bety reduserte kostnader (riktigere pris på råstoff), økt lønnsomhet og styrket kompetanse.
 
Noen eksempler på slik nytteverdi vil være:
• Bedre kunnskap om “verdien” av råstoff med ulik kvalitet, som grunnlag for felles forståelse mellom fangstledd og industri.
• Bedre grunnlag for kalkyler og styring i filetproduksjonen.
• Bedre grunnlag for å målrette tiltak for å forbedre kvaliteten på råstoffet, inn mot de faktorene som betyr mest.
• Bedre grunnlag for å kunne kalkulere konsekvenser av ulike “høstingsstrategier”, som kan optimalisere verdien av norske fiskekvoter.
Prosjektet vil bli gjennomført som “fullskala” produksjonsforsøk med registreringer og målinger under ordinær produksjon i 4 nordnorske filetbedrifter, i utgangspunktet 2 forsøksrunder i hver bedrift (1 med torsk og 1 med hyse). Det kan imidlertid være at det blir hensiktsmessig å konsentrere seg om torsk i noen av bedriftene og hyse i andre.
 
Bedriftene kan med fordel være spredt fra Finnmark og sørover til Vesterålen/Lofoten, slik at særegne distriktsmessige variasjoner i råstoffkvaliteter blir dekket.
 
Bedriftene bør være slik fordelt at de dekker opp råstoffleveranser fra de viktigste redskapstyper og fartøygrupper som fisker torsk og hyse til fersk filétproduksjon.
 
Registreringene i bedriftene bør også fordeles til ulike tider på året, slik at det kan tas høyde for sesongmessig variasjon i råstoffkvalitet.
 
FHFs Faggruppe for hvitfisk gir innspill til hvilke bedrifter som bør (kan) delta i prosjektet og hvordan arbeidet kan legges opp i hver bedrift.
 
Det er nødvendig at forsøksrundene i hver bedrift strekker seg over noen dager slik at flere ulike råstoffkvaliteter kan testes i løpet av ett besøk.
 
Hver forsøksrunde i bedriften kan forslagsvis omfatte følgende:
• Planleggingsmøte med nøkkelfolk i bedriften der gjennomføring av forsøket planlegges
• Registrering/dokumentasjon av råstoffkvaliteten inn til filétproduksjon utføres av personell fra Nofima.
• Dokumentasjon av filétkvalitet i filétlinja under produksjon utføres av personell fra Nofima.
• Registrering av vektdata og produktdata hentes ut fra bedriftens produksjonskontroll system. Forberedelse av disse utkjøringene av data er et viktig tema i det innledende planleggingsmøtet.
• Tolking av resultatene utføres i fellesskap av Nofima og nøkkelfolk i bedriften
• Databehandling og rapportering utføres av Nofima
 
Personell fra Nofima er til stede i bedriften under prøveproduksjonen og utfører følgende registreringer og dokumentasjon av råstoffet, fileteringsprosessen og produksjonsresultatet:
 
Registrering av data om råstoffet:
• Fangstdato, fangstfartøy, redskapstype, fangstfelt
• Råstoffbehandling om bord (bløgging, kjøling, pumping)
• Råstoffbehandling på land (sortering, kjøling, mv.)
• osv…
 
Dokumentasjon av råstoffet (hel fisk) rett før produksjon:
• Fangst-/pumpeskader (fangstskadeindeks)
• Utblødningsgrad
• Temperatur
• osv…

Dokumentasjon direkte på skinnet filét under produksjon (stikkprøver):
• Filétkvalitet (f.eks. spalting, feilskjæring, konsistens, farge)

Målinger i filetlinja (data fra bedriftens produksjonskontrollsystem):
• Tidsbruk i produksjonen (produsert mengde/timer)
• Råstoffvekt inn og (samlet) produktvekt ut
• Produktmix (f.eks.: loins, tails, blokk, farse, etc.)
• Andel av produktene som pakket fersk, eller som fryses.
• osv…
Hvilke parametere som det er mest interessant og viktige å registrere i produksjonen vil bli diskutert direkte med bedriftene som deltar i prosjektet. Prosjektet må imidlertid sørge for at registreringene blir sammenlignbare fra bedrift til bedrift.
Resultatene i hver enkelt bedrift er konfidensielle og formidles direkte til den aktuelle bedriften. Etter hvert besøk blir det levert en kortfattet delrapport til bedriften. Ved avslutning av prosjektet blir det utarbeidet en samlet rapport til hver enkelt bedrift, som oppsummerer alle forsøkene i denne bedriften.
 
Aggregerte og anonymiserte resultater fra flere bedrifter blir formidlet til næringen og andre interesserte parter i form av åpne rapporter fra Nofima Marin. 
 
Oppfølgende informasjonsarbeid i form av faktaark, samlinger og møter med næringen.
keyboard_arrow_up