Til innholdet

Prosjektnummer

900557

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900557
Status: Avsluttet
Startdato: 19.11.2010
Sluttdato: 15.12.2010

Fosfat som prosesshjelpemiddel under produksjonen av saltfisk: Forprosjekt

Møreforsking har presentert to foredrag:
• Endringer i saltfiskproduksjon de siste 30 år fram til i dag 
• Bruk av fosfater – Muligheter og begrensinger
 
Det ble avholdt møte der Mattilsynet, saltfiskindustrien og FHL deltok. Møreforsking la fram forslag til videre aktiviteter som synes nødvendig å få gjennomført.
 
Møreforsking konkluderte med at kunnskapen om bruk av fosfat ved produksjon av saltfisk i stor grad er basert på forsøk og erfaringer ute hos produsentene og i svært liten grad dokumentert og rapportert i kontrollerte, vitenskapelige forsøk. Noen av hovedutfordringene ved produksjon av saltfisk er blod i råstoffet, at fisken gulner (blir misfarget) under produksjon og lagring, og at fisken slipper væske i kartongene under lagring, transport og salg.
 
Det henvises til mer informasjon i FHF-prosjekt FHF-900592, Kvalitetsstabilisering av lett- og fullsaltet torsk.

Mange medieinnslag om bruk av fosfater i fiskerinæringen har skapt en stor interesse for dette temaet både fra forbrukerne, myndigheter og næringsaktører. Medieinnslagene viser at forbrukerne er skeptiske til bruk av fosfater og at det er uklarheter om hva som er tillatt og hvordan bedriftene skal tolke regelverket.
 
Det er planlagt et møte 30. november 2010 hos Mattilsynet der FHL, næringsaktører og Møreforsking skal delta. Dette blir en viktig arena for å diskutere lovverk og håndheving av regelverk, definisjoner og effekter av tilsetningsstoff og prosesshjelpemidler, samt å kartlegge videre forskningsbehov innenfor dette temaet.
 
Hensikten med møtet er å opplyse Mattilsynet om teknologi‐ og prosessutviklingen i saltfisknæringen og informere om mulig bruk av fosfat som prosesshjelpemidler.

• Å sette seg inn i tilgjengelig litteratur og utarbeide 2 foredrag til møtet med Mattilsynet.
• Å utarbeide en skisse til et hovedprosjekt om effekten av fosfat som prosesshjelpemiddel i saltfisksektoren. Prosjektet vil ta utgangspunkt i premisser som blir lagt på møtet mellom Mattilsynet og FHL 30. november 2010.

Prosjektet skal bidra med balansert informasjon om prosessutvikling og tilsetningsstoff i saltfiskindustrien basert på tilgjengelig litteratur, tidligere FoU-resultater og igangsatte FoU-prosjekter på møtet hos Mattilsynet. Denne kartleggingen av forskningsbehovet vil, sammen med premisser som blir lagt på møtet, bidra til å bestemme hvordan et fremtidig hovedprosjekt best kan utformes med sikte på å øke kompetansenivået hos næringsaktører, myndigheter og forskere.

Forprosjektet blir todelt:
 
Del 1: Forberedelser til møte mellom FHL og Mattilsynet
Det vil bli gitt en beskrivelse av teknologi og prosessutviklingen i salt‐ og klippfisksektoren fra 1980-årene og fram til i dag. En vil gå gjennom tilgjengelig litteratur, rapporter og snakke med aktuelle bedrifter i næringen. Møreforsking skal sette seg inn i tilgjengelig litteratur om bruk og effekter av fosfater innenfor sjømatsektoren. Informasjonen skal systematiseres i to foredrag:
 
Tittel på foredrag I:
“Endringer i saltfiskproduksjon de siste 20–30 år fram til i dag, prosess og produktutvikling”.

Tittel på foredrag II:
“Bruk av fosfater – muligheter og begrensinger”.

Del 2: Utarbeidelse av skisse til hovedprosjekt
Det skal utarbeides en prosjektskisse for videre FoU‐arbeid innenfor bruk av fosfat som prosesshjelpemiddel under produksjon av saltfisk.

Innholdet og prioriteringene i skissen er avhengig av resultater fra diskusjoner og forslag fra næringsaktører og Mattilsynet i møtet 30. november. Det er behov for å øke kompetansenivået innenfor dette området både hos næringsaktørene, myndighetene og hos forskerne. Det er behov objektive FoU-resultat for å kartlegge effekter ved bruk av fosfat som prosesshjelpemiddel.
 
Prosjektet vil videreføre resultater fra flere FHF-prosjekter som ser på metoder for å forbedre kvalitet og utbytte og bli koordinert med FHF-prosjektet Hvitere saltfisk og økt utbytte (FHF-900508), der målet er å oppnå en naturlig hvit overflate på saltfisken uten bruk av fosfater.
1. 2 presentasjoner i møte 30 november 2010
2. Skisse til hovedprosjekt
keyboard_arrow_up