Til innholdet

Prosjektnummer

900509

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900509
Status: Avsluttet
Startdato: 15.09.2010
Sluttdato: 15.12.2011

Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk: Fase 1

Det er vist at det er mulig å fjerne svarthinne fra buken hos torsk med to ulike teknikker av kald flate-metoden og at resultatet blir like godt hver gang. Det betyr at den viktigste forutsetningen for å utvikle automatisk fjerning av svarthinne er tilstede.

En videre fremdrift kan være å utvikle en automatisert rigg som tillater full kontroll og determinisme i faktorene som har betydning for fjerningen. Samtidig må man sette dette i sammenheng med maskinsyn for automatisk deteksjon av svarthinna og automatisk avskrapning/rengjøring av fryseelementet. Det er også mulig å tenke seg en utvikling som fører til gradvis mer automatisering. De første løsningene kan være halvautomatisk ved at deteksjon av svarthinna gjøres manuelt og selve fjerningen gjøres vesentlig mer effektivt og med mindre bruk av arbeidskraft enn i dag.

I prosjektet er det
• utarbeidet en kravspesifikasjon som skal være et arbeidsdokument for suksesskriterier i utvikling av ny teknologi.
• utarbeidet konseptforslag til fjerning av svarthinne hos torsk.
• identifisert to lovende teknikker ved bruk av kald flate for å fjerne svarthinna.
• gjennom forsøk med laboratoriemodeller vist at fjerning av svarthinne med kald flate fungerer når følgende faktorer er under kontroll;
   o Temperatur på fryseelement
   o Kontakttid og -kraft mellom fryseelement og svarthinne
   o Fuktighet på overflaten av svarthinna
   o Kontinuerlig rengjøring av fryseelementet for svarthinnerester.

Med bakgrunn i resultatene anbefaler prosjektgruppen at prosjektet videreføres i fase 2 for realisering av ny teknologi for fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk.

Det er et ønske i saltfisk- og klippfisknæringen om å automatisere fysisk tunge og ensidig gjentakende arbeidsoperasjoner. Dette for å redusere belastningsskader hos operatører og øke lønnsomheten ved mer effektiv produksjon.
 
I regi av tidligere Bacalaoforum (nå Faggruppe for klippfisk/saltfisk) ble det igangsatt et forprosjekt for å karakterisere svarthinne hos stillehavstorsk og atlanterhavstorsk (FHF-900235).
 
I forprosjektet ble kald fryseflate identifisert som den mest lovende metoden for å fjerne svarthinne hos torsk. Med bakgrunn i det som ble gjort i forprosjektet er det et ønske om å videreføre prosjektet i fase 1 for å utvikle et konsept for automatisk fjerning som grunnlag for effektiv utvikling og realisering av ideen i fase 2.
• Å utarbeide en dekkende kravspesifikasjon for teknologien for automatisk fjerning av svarthinne.
• Å velge løsning for “kald flate”-teknologi for testing i laboratorium og ute hos produsenter samt et konsept for automatisk styring.
• Å lage en laboratoriemodell av et “kald flate”-verktøy for å gjennomføre tester for fjerning av svarthinne hos torsk.
• Å utvikle og dokumentere et konsept hvor fryseteknologi og styring av verktøy inngår som en del av totalløsningen for automatisk fjerning av svarthinne. Dette skal være grunnlaget for å starte en effektiv utvikling i fase 2 til en fullskala prototyp.
• Å velge løsning for videreføring, utvikling og realisering i fase 1.
• Å identifisere bedrifter til en prosjektgruppe med deltakere representert ved utstyrsleverandør(er), saltfisk og klippfiskprodusent(er) og FoU-miljø for utvikling og realisering av idé i fase 1.
• Å lage et forslag til grov prosjektskisse for et “fase 2”-prosjekt med forslag til finansieringsplan.
• Å formidle resultater fra “fase 1”-prosjektet gjennom FHFs Faggruppe for klippfisk og saltfisk.

Nytteverdien av prosjektet er å lage et best mulig grunnlag for effektiv utvikling av teknologi for automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk.

En skal dessuten bidra til å redusere den fysiske arbeidsbelastningen hos operatører som manuelt fjerner svarthinnen og i tillegg bedre lønnsomheten i næringen ved å redusere bearbeidingskostnadene per produsert enhet.

Selv om det er vanskelig å dokumentere slitasjeskader knyttet til manuell fjerning av svarthinne, forventes det en reduksjon av denne type skader hos operatører som slipper å utføre den ensidige og tunge arbeidsoperasjonen som manuell fjerning av svarthinne medfører.

I dag er det et bemanningsbehov på 2–4 operatører for manuell fjerning av svarthinne. Det eksakte antallet varierer fra produsent til produsent. Arbeidet blir utført på produksjonslinjen etter at fisken er blitt flekket. Ved innføring av automatisert fjerning av svarthinne vil behovet være 1 operatør til å overvåke og betjene teknologien i tillegg til annet produktivt forefallende arbeid, slik at det forventes at bemanningsbehovet blir redusert med mer enn de 1–3 operatørene. Imidlertid så vil det bli behov for mer kompetanse innen maskintilsyn og kuldeteknologi hos produsentenes servicepersonell. Med antakelsen om at utgangspunktet er 85.000 tonn råstoff (40 % vektreduksjon) og 50 % som svarthinnefri produkter, vil besparelsen kunne utgjøre omlag 25.000 operatørtimer per år for næringen.

Prosjektets hovedfaser vil være:
1) Gjennomføre arbeidsseminar (workshops) for definisjon av krav til teknologien og valg av løsninger for laboratorietesting.
2) Gjennomføre tester av valgt fryseteknologi for fjerning av svarthinne i laboratorium og hos produsenter for å sikre tilgang til alle relevante kvaliteter av råstoffet.
3) Utvikling av konsept for automatiske styringssystem for fjerning visualisert med 3D-animasjon.
4) Presentere resultater av forsøkene med fjerningsteknologi og konsepter for automatisert prosess for produsentene og utstyrsleverandørene som grunnlag for valg av løsning til utvikling i fase 2.
5) Utarbeide sluttrapport med forslag til videre utvikling av teknologien inkludert deltakere og finansiering.
Gjennom hele prosjektperioden skal prosjektet ha tett dialog med representanter for næringen, både produsenter og utstyrsleverandører. Som avslutning av prosjektet skal prosjektresultatene presenteres for FHFs Faggruppe klippfisk/saltfisk.
keyboard_arrow_up