Til innholdet

Prosjektnummer

900446

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900446
Status: Avsluttet
Startdato: 05.01.2010
Sluttdato: 31.12.2010

Faggruppe Pelagisk 2010

Faggruppen har avholdt 3 møter i 2010, slik som planlagt:
• 15. februar: Faggruppemøte, Gardermoen
• 23. juni: Faggruppemøte, Gardermoen
• 8. desember: Faggruppemøte, Ålesund
 
I tillegg har sekretariatet avholdt planleggingsmøter med faggruppens leder ved flere anledninger gjennom året.

I dagene 7.–8. desember 2010 ble det avholdt en åpen formidlingssamling i regi av faggruppen. Her ble resultater fra alle pågående prosjekter presentert. Formidlingssamlingen ble tatt svært godt i mot av næring og FoU-miljøer. Omlag 80 personer deltok, svært mange fra pelagisk industri.
I forbindelse med omorganisering i FHF er det besluttet å opprette rådgivende grupper innenfor utvalgte fagområder - faggrupper. Faggruppene vil videreføre den tette kontakten mot næringen og ha en sentral rolle som strategiorgan og premissgiver for FHFs virksomhet. Gruppene oppnevnes av FHF etter en dialog med og forståelse med næringsorganisasjonene og LO.

Det er derfor opprettet en ny faggruppe for pelagisk sektor. Gruppen vil bestå av totalt 8 medlemmer. I tillegg fungerer Ann-Mari Haram som sekretær for faggruppen inntil videre, og er lokalisert i Bergen.
Å være strategiorgan for FHFs virksomhet innenfor pelagisk sektor.
Faggruppen vil, gjennom å trekke med hele sin bransje og sitt fagområde, bidra med relevant erfaringsbasert og næringsrettet kunnskap i FHFs strategiarbeid og inn mot konkrete prosjekter.

Gruppen utgjør en av i alt 11 faggrupper som ble opprettet av FHF fra 2010. Disse strategiske og premissgivende FHF-organene skal samle og styrke næringens forsknings- og utviklingsarbeid. Samtidig skal det være fleksibilitet som sikrer en god håndtering av oppgaver som overlapper arbeidsområdene for disse gruppene.

Følgende grupper er etablert innenfor FHFs fire hovedområder (hovedkategorier):
Gruppen har en rådgivende rolle og skal:
• komme med strategiske innspill og prioriteringer innenfor sitt område i forbindelse med utarbeidelse av FHFs årlig handlingsplaner
• i samarbeid med prosjektleder bidra på strategisamlinger. Samlingene skal koordineres med FHFs planleggingsprosesser og rette særlig oppmerksomhet mot
   • konkretisering og realisering av inneværende års handlingsplan
   • åpen strategisamling med oppspill til kommende års handlingsplan
• delta i arbeidet med å utarbeide og oppdatere strategier for sitt område.
• følge opp handlingsplanen gjennom å utvikle samarbeidsprosjekter mellom relevante forskningsinstitusjoner og brukere
• trekke med hele sin bransje og sitt fagområde for å sikre relevant erfaringsbasert og næringsrettet kunnskap inn mot ulike prosjekter
• ha et verdikjedefokus i arbeidet.

Medlemmer i faggruppen (per 5.01.2010)
Sigurd Teige, Norway Pelagic AS (leder)
Arne Møgster, Austevoll Seafood AS
Magnar Pedersen, Nergård AS
Julia Anthonisen, Athena Seafood AS
Frode Blakstad, INAQ Management AS
Ketil Sperre, Brødrene Sperre AS
Gunnar Domstein, Norway Pelagic AS
Endre Sekse, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)/LO, konserntillitsvalgt v/Norway Pelagic

Varamedlemmer
Remi Sundberg (for Sekse), Fagforbundet for industri og energi (IE)/LO, hovedtillitsvalgt v/BioMar
Tore Storebø, Atlantic Pelagic AS, fungerer som vara for Arne Møgster.
 
Sekretariat
Ann-Mari Haram har fungert som sekretær for faggruppen. Dette ble terminert i juni 2010.

Møter
Gruppen vil avholde 3 møter i 2010:
• 15. februar: Faggruppemøte, Gardermoen 
• 23. juni: Faggruppemøte, Gardermoen
• 8. desember: Faggruppemøte, Ålesund
Det vil bli avholdt et formidlingsseminar i Ålesund i dagene 7.–8. desember for alle interesserte aktører i pelagisk sektor. 
keyboard_arrow_up