Til innholdet

Prosjektnummer

900303

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900303
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2009
Sluttdato: 01.05.2010

Automatisert pakking av klippfisk: Mulige og sannsynlige tekniske løsninger

Kort oppsummering
• Løsningen prosjektet skulle komme frem til bygger på et buffersystem. Gjennom å ha kontroll med hver klippfisk som pakkes oppnås en optimal kontroll av de produkter man leverer ut til kunden.
• De data som følger hver klippfisk kan leveres kunden om ønskelig. Dokumentasjonen (produktrapport) blir ett hjelpemiddel ved eventuelle reklamasjoner.
• En automatisert pakking reduserer løft og ensformige arbeidsoperasjoner. Arbeidsmiljøet forbedres.
• En automatisering bidrar normalt til en mer ryddig arbeidsplass.
 
Fem bedrifter ble besøkt for å finne mulige løsninger for en automatisering av dagens manuelle pakking av klippfisk. Under besøket viste det seg at bedrifter har ulike prioriteringer når det gjelder automatisering av prosessen:

1) Det som generelt gikk igjen hos de fleste var et ønske om at selve sorteringen burde inngå i en totalløsning for en automatisering av pakkelinjene.
2) Ett annet tema som ble tatt opp var en kombinasjon av automatisering og manuelt arbeid, dvs. en delvis automatisk løsning som gjør arbeidet med pakkingen enklere for operatøren og bidrar til økt produktflyt.
3) Fuktighetsmåling i forkant av sorteringen var også ett tema som ble tatt opp.
 
Videre arbeid
Maskon kommer til å konsentrere seg om å komme frem til et forslag om en helautomatisk og/eller halvautomatisk pakkelinje.

Formidling
Det ble laget artikkel om tema i informasjonsheftet "Automatisering og energisparing" våren 2010, utgitt av FHFs Fagruppe for klippfisk/saltfisk.

Prosjektet presenterte mulige løsninger på arbeidsseminaret i regi av Faggruppen i mai 2010.

Konkurransesituasjonen i matvaremarkedet
Konkurransen i det globale matvaremarkedet er større enn noen gang. Produktegenskaper som smak, bekvemmelighet, pris og kompleksitet er blitt viktigere enn tilgjengelighet i en verden hvor forbrukerne kan velge mellom stadig flere produkter i dagligvarehyllene.

Hvis bedriftene skal overleve og vokse i slike omgivelser er det avgjørende at de evner å identifisere områder i hele verdikjeden hvor de kan redusere sine kostnader og øke sine inntekter. I saltfisk- og klippfiskindustrien har en av flere strategier vært å møte den økte konkurransen med en større grad av automatisering i produksjonsprosessen.

Beholde manuelle operasjoner eller utvikle ny teknologi i fiskeforedlingsindustrien?
Norsk næringsmiddelindustri viser større interesse for ny teknologi som kan øke graden av automatisering i produksjonsbedriftene og samtidig reduserer produksjonskostnadene.

Men som kjøttindustrien kan også fiskeforedlingsindustrien beskrives av mange manuelle operasjoner som både er verdiskapende, men også i stor grad ikke-verdiskapende aktiviteter.

Utvikling av nye teknologi er imidlertid ressurskrevende. Med et begrenset market for nye teknologiske løsninger innen saltfisk og klippfisknæringen, både nasjonalt og internasjonalt, blir det et relativt lite antall maskiner å fordele forsknings og utviklingskostnadene på, selv med relativt store markedsandeler.

Andre markeder med flere aktører vil kunne være av større interesse for produsentene, hvor mulighetene for avkastning på investert kapital er bedre. Det finnes flere argumenter for å beholde manuelle arbeidsoperasjoner til fordel for utvikling av automatiserte løsninger. Operatørene tillater høy grad av fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og kan raskt skifte mellom ulike arbeidsoppgaver. For hver operasjon kan operatørene utføre mange oppgaver som for en automatisert løsning vil kreve ulike tekniske løsninger i samspill. På den andre siden er argumenter og motivasjoner for å innføre automatiserte løsninger flere. De viktigste argumentene er knyttet til:
1. Operatører
2. Produksjonsprosessene
3. Råstoff / produkt
4. Økonomi

Tilgang på arbeidskraft er allerede i dag en utfordring for fiskeindustrien og utenlandsk arbeidskraft er heller regelen enn unntaket i de fleste bedriftene. Skal industrien være en interessant og trivelig arbeidsplass kan gode HMS tiltak og godt arbeidsmiljø være avgjørende for rekrutteringen. Å investere i arbeiderne og ikke minst hindre at de får belastningsskader og langtidssykemeldinger er en viktig og riktig måte å sikre arbeidskraften, både på kort og lang sikt. Slike tiltak er også viktig for trivsel og arbeidernes oppfatning av å bli verdsatt på arbeidsplassen. Økt automatisering i fiskeindustribedrifter vil være et viktig tiltak innenfor HMS, gi bedre arbeidsmiljø og kan øke produktiviteten og lønnsomheten i bedriftene. Bedrifter med gode rutiner, optimale arbeidsforhold og gode produksjonsanlegg har bedre forutseninger for stabil arbeidskraft enn bedrifter som ikke prioriterer dette. På sikt vil slike tiltak være nødvendige og lønnsomme for bedriftene.

Sesongvariasjoner og tilpasning til helårig drift
Salt- og klippfiskindustrien kjennetegnes i stor grad av sesongvariasjoner i fangst, produksjon og marked. Det benyttes en rekke ulike fangstmetoder og fartøytyper, hvor fisken leveres både fersk og frossen og med ulik grad av videreforedling.

Fangstsesongen – med unntak av havfiskeflåten – er i stor grad konsentrert til vinterhalvåret. Parallelt er konsumet av klippfisk i stor grad konsentrert rundt høytidene jul og påske. Disse faktorene gir utfordringer knyttet til tilpasning av bedriftenes produksjonskapasitet med tanke på helårig drift og god økonomisk drift

Salt- og klippfisknæringen karakteriseres av ujevn råvaretilgang, sesongbasert produksjon, desentralisert produksjon og relativ lav verdiskaping i industrileddet. Økt automatisering i salt- og klippfiskbedriftene kan være nøkkelen til en mer effektiv og lønnsom produksjon.

Økt automatisering
Færre hender i arbeid og større produktivitet er viktige konkurransefortrinn i forhold til konkurrenter i markedet. Den norske sjømatnæringen har et høyt lønnsnivå, høye krav til arbeidsmiljø og helårsarbeidsplasser som medfører at en må ha kapitalintensive (maskinintensive) bearbeidingsanlegg som har tilgang til tilstrekkelig råstoff til å gi en høy kapasitetsutnyttelse (dvs. tilstrekkelige lave faste kostnader) gjennom mesteparten av året. Operatørkostnadene utgjør en stor andel av de totale produksjonskostnadene. I tillegg til selve lønnskostnadene må kostnader knyttet til opplæring, sykefravær, skiftarbeid og sosiale kostnader inkluderes i regnestykket. På den andre siden er kostnader knyttet til investeringer av automatiserte løsninger som blant annet robotsystemer synkende samtidig som løsningenes effektivitet og ytelse øker.

Mange aktører i norsk fiskeri- og havbruksnæring har de siste årene investert i ny og moderne produksjonsteknologi. Dette har også vært tilfelle i deler av saltfisk- og klippfiskindustrien, hvor en rekke aktører har automatisert deler av produksjonsprosessen.

Utvikling av en automatisert produksjonsprosess krever endringer i både produksjonsprosessene og organisasjonene. En meget viktig faktor ved utvikling av nye tekniske løsninger er hygienisk design som vil gi høyere hygienisk standard i produksjonsprosessene, og ikke minst bedre produkter. Selv om salt- og klippfisk er relativt robuste produkter med tanke på bakteriologisk aktivitet, stiller myndigheter og konsumenter stadig strengere krav til hygiene. Samtidig vil god hygienisk standard i produksjonen gi bedriftene et godt rykte og bidra positivt for videre eksistens.

Møreforskning Ålesund og Sintef Teknologi & samfunn pekte i rapporten Å0809 ”Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk og klippfiskindustri” på følgende områder med potensial for økte grad av automatisering i produksjonsprosessen
•Mating av flekkemaskinen
•Vasking av svarthinne
•Legging av fisk i kar
•Pakking og palletering av saltfisk og klippfisk

I dette prosjektet skal Maskon AS – på vegne av Bacalaoforum og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) se nærmere på og prosjekter en mulig og sannsynlig løsning for mer automatisert pakking av klippfisk.

Å prosjektere en mulig løsning for automatisert pakking av klippfisk.
 
Prosjekteringen vil også innholde et røft kostnadsoverslag og oversikt over antall operatører som kan bli spart i anvendelsen av en slik løsning.
En større grad av automatisering av norsk saltfisk- og klippfiskindustri vil kunne være en av flere områder hvor man kan styrke konkurranseevnen til norske produsenter og dermed øke lønnsomheten i en næring som tradisjonelt har hatt lav eller under normal avkastning på investert kapital.
 
Med en større grad av automatisering vil næringen blant annet kunne redusere antall hender i produksjonen, skape mer attraktive arbeidsplasser, redusere de fysiske belastningene på arbeidstakerne og øke effektiviteten.
 
Alle disse forholdene vil på lang sikt kunne være med på å redusere kostnadene per produsert enhet og dermed øke konkurranseevnen og lønnsomheten til og i norsk klippfisknæring.
Først vil Maskon AS gjennomføre samtaleintervjuer og bedriftsbesøk med og hos en rekke produsenter av klippfisk, og studere hvordan pakkeprosessen er gjennomført i dag. Slik at man får en større forståelse for utfordringer og løsninger, jf. Maskons nettsider på http://www.maskon.no
 
Med bakgrunn i disse samtalene vil man gå igjennom noen punkter slik at man kan danne seg en første idé om hvordan et automatisert anlegg for pakking av klippfisk kan bygges.
 
Følgende punkter vil bli gjennomgått; Oppbygging av produkter, logistikk, transport, gripere / flytting av produkter, tilpassning av deler for automatisk produksjon, kapasitetsberegning, operatørinnsats, trinnvis oppbygging, datakommunikasjon, konklusjoner og layout.
 
I den siste delen av prosjektet vil man alliere seg med en eller to store bedrifter som kan være potensielle kunder for et anlegg for automatisk pakking av klippfisk, slik at de kan delta som sparingspartnere i prosjekteringsfasen.
 
Til slutt skrives en åpen rapport som vil være tilgjengelig for hele den norske fiskeri- og havbruksnæringen.
Det vil bli publisert en åpen rapport for FHF og hele den norske fiskeri- og havbruksnæringen. Rapporten vil være utarbeidet på svensk.
 
Resultatene i prosjektet vil bli presentert for alle interessenter på en samling i regi av Bacalaoforum.
 
Samlingen vil være åpne for alle aktører i norsk fiskeri- og havbruksnæring.
keyboard_arrow_up