Til innholdet

Prosjektnummer

900235

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900235
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2009
Sluttdato: 01.01.2010

Karakterisering av svarthinne på torsk: Forprosjekt

Det er utført både kjemisk og mekanisk karakterisering av begge arter (Gadus macrocephalus og morhua).
 
1. Svarthinnen er i hovedsak av proteinnatur med stort innslag av kollagen. Svarthinnens styrke øker med tykkelsen som øker med størrelsen på fisken. Små fisk har tynn og svak svarthinne som gjør den vanskelig å trekke av i hele stykker. Det er ikke funnet signifikante forskjeller i egenskapene og sammensetningen hos stillehavs- og atlanterhavstorskens svarthinne.
 
2. Det var tester ut ulike metoder for forbehandling/fjerning:
 
2.1. Kjemiske metoder: kjemiske stoffer som NaOCl og H2O2. Det blir ikke aktuelle pga faren for endring produktkvalitet og ikke minst på grunn av at dette er giftige stoffer i de konsentrasjoner som har effekt.
 
2.2. Enzymatic reaksjoner er de eneste metoder som kan forventer å fungere ut fra kravet om at råstoffet ikke skal endre karakter under prosesseringen ift dagens kvalitet.
 
2.3. Mekaniske metoder gjennom luftrykking, fryseelement, børsting, vanndamp). Bruk av fryseelement er metoden som synes å ha best potensial. Elementen fjerner svarthinnen hurtig og effektiv uten å endre på det øvrige råstoffets kvalitet. En utfordring blir å sette disse teknologiene sammen og tilpasse dem til formålet.

Det anbefales at det gjøres et kartlegging av interessen hos aktuelle teknologileverandør for et slikt utviklingsprosjekt.
Det er et behov i markedet for klippfisk og saltfisk der svarthinnen er fjernet.
 
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Bacalaoforums handlingsplan ”Prioriterte innsatsområder for Bacalaoforum 2009–2010” setter blant annet fokus på ”Utvikling av automatisert løsninger for mating av flekkemaskinen, vasking av svarthinnen”. Dette er områder som næringen ønsker å prioritere. Tatt dette i betraktning ser SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH) et behov for å finne en løsning på problemet med svarthinne. I første omgang ønsker SFH å gjøre et forprosjekt der svarthinnen karakteriseres. Etter telefonsamtale med Finn-Arne Egeness ser SFH muligheter for å kunne gjennomføre et slik forprosjekt i løpet av 2009.
 
I tillegg er det i rapporten ”Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri” (Hellevik, A.H. et.al. 2008) konkludert med at: ”Fjerning svarthinne er i dag en manuell operasjon som er belastende for operatør og relativt ressurskrevende i forhold til antall operatører. Det ligger derfor et potensial i å utvikle en automatisert løsning.”
Å karakterisere svarthinne i første omgang for å kunne løse problemet med den. Med karakterisering menes både mekanisk og kjemisk karakterisering.
 
Karakterisering
1. Mekanisk karakterisering (undersøke festet til muskelvev, tykkelser og styrker).
2. Kjemisk karakterisering (kjemiske komponenter som svarthinnen er bygget opp av og karakterisere pigmentet).
 
Variasjoner
3. Undersøke variasjoner på hinne innen samme torskeart og mellom ulike torskearter.
4. Undersøke variasjoner mellom ulike kvaliteter av torsk.
 
Teknologier
5. Peke på mulige teknologier for fjerning av svarthinne.
Et eventuelt hovedprosjekt vil ha stor nytte av dette forprosjektet med karakteriseringer av svarthinnen, slik at et eventuelt hovedprosjekt skal kunne utvikle løsninger som kan løse hele problemet med svarthinne.
 
Det vil være av stor verdi å kunne bygge opp større kompetanse innen temaet svarthinne. Kunnskapen som utvikles i forprosjektet vil kunne spres til industrien og nyttes i andre prosjekter innen prosessering nå og i fremtiden.
 
Nytteverdien av et eventuelt hovedprosjekt vil for industrien være at industrien kan dekke markedsbehov for saltfisk og klippfisk som har fått fjernet svarthinnen ved at prosessen kan gjøres enklere og eventuelt mer automatisert slik at produksjonsomkostningene kan reduseres.
1. Det vil bli opprettet kontakt med leverandører av saltfisk og klippfisk tidlig i forprosjektet. For å kunne karakterisere svarthinnen er det viktig med tilgang på råstoff, og det forutsettes at leverandører kan være behjelpelige med dette. Det diskuteres med leverandøren om hva som er det faktiske ”problemet” med svarthinnen i et markedsmessig perspektiv.

For å kunne fjerne svarthinnen, må det gjøres en studie på hvordan den er festet i bukhulen. Det er da aktuelt å undersøke hva hinna er festet til og hvordan den er festet. I tillegg er det aktuelt å undersøke tykkelsen på hinnen, for senere å kunne avgjøre hvilke teknikker som er aktuelle for fjerning av hinnen mekanisk.

2. Dersom hinnen skal fjernes kjemisk eller om svartfargen skal fjernes, må hinnen karakteriseres kjemisk. SFH vil samarbeide med NTNU, avdeling for bioteknologi (v. Turid Rustad) i dette arbeidet.

3. Undersøke variasjoner mellom to aktuelle torskearter (atlanterhavstorsk og stillehavstorsk) og mellom ulike kvaliteter som fersk, tint og saltet med hensyn til både mekanisk og kjemisk karakterisering.

4. Gjennomføre en idegenerering for mulige teknologier for fjerning av svarthinne.

5. Det skal skrives rapport for prosjektet, der arbeid, observasjoner, forsøk og resultater dokumenteres. I tillegg vil videre arbeid skisseres.
SFH vil etter avsluttet forprosjekt kunne presentere resultatene for Bacalaoforum og andre interessenter i eller med tilknytning til norsk saltfisk og klippfiskindustri.
 
Gjennom Bacalaoforum nås da industribedrifter og markedet. Det er også aktuelt å publisere arbeidet og resultater i aktuelle tidsskrifter. Kostnader og tidsbruk med de nevnte aktiviteter i formidlingsplanen er ikke med i budsjettet i dette forprosjektet.
keyboard_arrow_up