Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900035

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900035
Status: Avsluttet
Startdato: 15.04.2008
Sluttdato: 30.01.2009

Fremtidens autoliner: Forprosjekt

Se under sammendrag.
Prosjektet skal ende ut i en søknad til Norges Forskningsråd om et større hovedprosjekt som søker å finne nye løsninger for flåtegruppen. Etter gjennomføringen av hovedprosjektet skal autolineflåten være nærmere fremtidsretta løsninger for fangst og redskapsbehandling enn hva situasjonen er i dag. Det bør være et mål at prosjektet gir løsninger som reduserer arbeidsbelastningen for fiskerne, forenkler og effektiviser redskapshåndteringen og at fartøyene blir langt mer energieffektive (20 %). Det er videre et mål at behovet for mannskap ved ordinær autolinedrift skal reduseres med 2 mann som følge av effektivisering ved nye fangst og redskapshåndterings løsninger. Prosjektet skal følge samme mal som prosjektet ”Fremtidens tråler” som forumet har positive erfaringer med. Det skal legges opp til et nært samarbeid mellom fiskere, utstyrsleverandører og forskningsmiljøer for felles utveksling av ideer.
Autolineflåten står ovenfor betydelige utfordringer med å sikre rekrutteringen. Blant annet er det blitt pekt på at arbeidet om bord er for fysisk tungt, og at utviklingstiltak i forhold til fangst og redskapshåndteringen er nødvendig. Disse problemstillingene søker prosjektet å utrede nærmere, og det skal utarbeides konkrete forslag til løsninger. Videre skal det i hovedprosjektet utredes om det finnes mulige tiltak for å redusere energibehovet ved drift av fartøyene. Dette for å redusere miljøbelastningen samt oppnå bedre driftsøkonomi.
Autolineflåten har de siste ti årene gjennomført en betydelig strukturering. Flåtegruppen er redusert fra ca 100 til i dag 35 – 40 fartøy. Det er investert mye i kvoter, men fornyelse av flåtegruppen henger etter og behovet for å bygge nye fremtidsrettede fartøyer er betydelig.

Flere rederier planlegger nybygg, men avventer på grunn av høy aktivitet i verftsbransjen med tilhørende høye byggepriser. Nye løsninger som effektiviserer arbeidsrutiner og reduserer kostnader kan være utløsende for å sette i gang byggeaktiviteten.

Fra flåtegruppen ønsker man å sette forskning og utviklingsarbeid i fokus for å finne frem til nye løsninger for fangst og redskapshåndtering om bord i fartøyene. Blant annet bør arbeidsoperasjonene i forbindelse med fangst og redskapsbehandling gjøres mindre fysisk arbeidskrevende for fiskerne. Dette vil opprettholde nødvendig rekruttering samt øke lønnsomheten for hver enkelt fisker og rederi.

Autolineflåten utøver fisket på en måte som medfører at fangsten blir brakt om bord som en og en fisk som avangles av linen. Dette gir muligheter for å behandle fangsten på beste måte og medfører at flåtegruppen oppnår svært høy kvalitet på sitt råstoff. Imidlertid medfører omfanget av fangstbehandlingen betydelig arbeidsinnsats fra mannskapet. I dagens arbeidsmarked kan derfor veien fra dekket på autoliner til dekket på et offshorefartøy være faretruende kort.

Den sentrale utfordringen i utarbeidelsen av fremtidens autolinefartøy ligger i å videreutvikle fortrinnet med kvalitet i kombinasjon med at arbeidsoperasjoner automatiseres og effektiviseres. Målet er å fjerne de operasjonene som er tunge og lite spennende for fiskerne.

Et annet viktig satsningsområde er å bygge fartøyer som bruker mindre energi og dermed er mer miljøvennlig enn dagens flåte.
Prosjektsøknad til Norges Forskningsråd. Diverse arbeidsmøter mellom fiskere, utstyrsleverandører og forskningsinstitusjoner underveis.
keyboard_arrow_up