Til innholdet
Fotokreditt: Marthe Larsen Haar, SALT

16.11.2020
Maja Bævre-Jensen

Felles satsingsområder

Viktig kartlegging av plast fra fiskeri og havbruk

Fire FHF prosjekter har bidratt til å identifisere kilder, mengde og årsaker til utslipp av plast fra fiskeri og havbruk og å utvikle analysemetoder for kvantifisering av mikro- og nanoplast i fisk.

Prosjekter:
901519 , 901520, 901521, 901518
Del artikkel

I de senere årene har det vært søkelys på marin plastforurensing som et stort og økende problem. Plast blir brukt i en rekke operasjoner og installasjoner både innenfor fiskeri og havbruk. Det er viktig å identifisere kilder og årsaker til utslipp av plast fra sjømatnæringen og kvantifisere de. Deretter finne tiltak for å redusere utslipp. På slutten av 2018 lyste derfor FHF ut midler gjennom en åpen utlysning hvor det så ble iverksatt fire prosjekter innen tema «Rent hav – plast».

Kartlegging viktig

Fire prosjekter hadde oppstart med bakgrunn i utlysningen. Flere av prosjektene har hatt som mål å kartlegge utslipp av plast og mikroplast fra sjømatnæringen.

Prosjektet «Havplast» som ble ferdig tidlig i 2019 og ledet av SALT, bidro med en slik kartlegging, og fremmet 17 konkrete forslag til forebyggende tiltak. Tiltakene kan nå implementeres i næringa..

Finner mikroplast overalt

«Track Plast» har kartlagt forekomst av mikroplast rundt oppdrettsanlegg. Fôr, vann og sediment ble analysert. I tillegg ble det tatt prøver av både vill og oppdrettet fisk. Prosjektet var ledet av NORCE. De fant mikroplast i både gjellene til oppdrettsfisk og villfisk, sjøvann og fiskefôr. Forskernes analyser viser for øvrig ingen tegn til endringer av vevet i fisken. Om kilden til utslippene sier Prosjektleder Alessio Gomiero fra Norce;

– Vi undersøkte ulike prosesser med de mest avanserte metodene i dag, for å fokusere på kilder. Våre eksperimenter i laboratoriet antyder at en mulig kilde kan være slipeeffekten når pellets blåses med luft gjennom fôrledninger.

Parallelt med dette studiet så har samme forskergruppe i Norce gjennom prosjektet «SalmoDetect» studert ulike analysemetoder for å kunne kartlegge mikro- og nanoplast i muskel og lever hos fisk. Det har vært knyttet usikkerhet rundt om partikler av mikroplast og nanoplast kan trenge inn over gjeller, hud og tarm slik at de går inn i fisken. Forskerne fant mikroplast av flere typer både i lever og muskelvev, i både vill og oppdrettet fisk. Det er ikke kjent hvilken betydning det har.

-Et viktig resultat har vært å styrke teknologien som gjør det mulig for forskere å påvise og kvantifisere mikroplast i miljøet, i mat og i dyr, sier Gomiero.

Det siste prosjektet «PRIMA» hadde som målsetting å kartlegge innhold av mikroplast og plastmyknere i marine ingredienser som går til humant konsum eller fôr. Både mel- og oljeprøver fra laks, pelagisk og hvitfisk ble analysert. Dette studiet ble ledet av Sintef Ocean. På grunn av store datamengder og at metodikken ikke var god nok til å gi entydige svar kan ikke forskerne her si helt sikkert om det er mikroplast i prøvene. Derimot fant de plastmyknere i alle artene som ble undersøkt.  

Med disse prosjektene har FHF bidratt til å både kartlegge forekomst og type utslipp av plast, samt at analysemetoder for kartlegging av mikro- og nanoplast i mat og dyr er utviklet. Disse resultatene kan bidra til at næring og forvaltning kan ta nødvendige grep.

For FHFs del er det tydelig at det vi nå best kan bidra med i kampen mot plast er å få dokumentert og testet alternative materialer til og alternativ bruk av plast brukt innen fiskeri og havbruk. Og har derfor har vi lyst ut nye midler til dette høsten 2020. 

keyboard_arrow_up