Til innholdet

09.09.2019
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Velg utsettstidspunkt av rensefisk med omhu

Forhold på lokaliteten, eksempelvis sterk strøm spesielt i kombinasjon med høye temperaturer, spyling av nøter eller avlusning viser seg å være mer avgjørende for fiskehelsen etter utsett enn stresset rensefisken opplever under transport.

Prosjekt:
901426
Del artikkel

Det gjenstår ennå en del arbeid i å forstå rensefisk og gjøre bruken mer bærekraftig. I et nylig avsluttet prosjekt var målet å se om stress under transporten, og store temperaturendringer var hovedårsaken til redusert fiskevelferd og helse etter at rensefisken kom i merd. Behandlinger som transport, utsett i merd, endringer i temperatur skaper stress. Man må ha kunnskap for å unngå at dette skal akkumuleres og gå over til kronisk stress.

Prosjektet var ledet av Akvaplan-niva og var delt inn i fire delområder som hadde ulike fokus. Rognkjeks og berggylt ble sett på hver for seg. De to første delområdene så på om stress under transport i bil og båt førte til økt dødelighet for henholdsvis rognkjeks og berggylt etter utsett i sjø og ut i sjøfasen. De to siste delområdene så på hvor godt de to artene tålte endringer i miljøparameter slik som temperatur, lys og salinitet.

Ikke funnet sammenheng mellom transportstress og dødelighet av rognkjeks

Resulter fra denne studien viste at rognkjeksen ble stresset under transport til merd. Dette stresset var hovedsakelig relatert til håndtering inn i bil eller båt. Fisken roet seg jo lengre transporttiden var. Dette står litt i kontrast til tidligere studier som viste at stresset økte også under transport. I dette studiet har forholdene under transport med andre ord vært gunstigere. Det ble ikke påvist sammenheng mellom stressnivået på rognkjeksen under transport og dødelighet etter utsett. Fisken dør primært når det i tillegg påvises andre operasjonelle eller miljømessige forhold på lokaliteten som stresser fisken. For eksempel så viser økt temperatur i kombinasjon med strømsterk lokalitet økt dødelighet, det samme gjelder spyling av nøter og avlusning.

Transportstress kan likevel ha vært med på å gi en mindre robust fisk de første ukene etter utsett som har vært medvirkende årsak til den dødeligheten som ble funnet, men altså ikke som primærårsak. Studiene viste at rognkjeks som ble satt ut like før en avlusning ikke taklet denne operasjonen. Ved økende mengde lus er det altså ingen god strategi å sette ut rensefisk og håpe på å utsette en avlusning.

Strategien bør derfor være å unngå utsett av rensefisk og heller starte utfisking av rensefisk i perioder hvor lusepresset øker og sannsynligheten for at avlusninger må gjennomføres øker, og heller prioritere tidlig utsett av rognkjeks når lusetallene er stabilt lave, er den klare anbefalingen til forskerne i denne studien.

Berggylta er følsom for stress ved klargjøring for transport

Likt som for rognkjeks så ser det ut som at forhold på lokaliteten og drift har større betydning for overlevelse av berggylt etter utsett i merd enn stressbelastningen med selve transporten. Igjen er mye strøm, og særlig i kombinasjon med høye temperaturer en dårlig kombinasjon. Avlusning og spyling av nøter ga også økt dødelighet og økt risiko for sårskader på fisken.
Kritisk vurdering av miljøforholdene når en velger lokalitet og tidspunkt for utsett vil sannsynligvis ha stor betydning for overlevelse og fiskevelferd i merd.

Berggylta er følsom for stress påført i kar i forbindelse med klargjøring for transport, som kan være knyttet til nedtapping av kar og trenging. Transporter under gode forhold med lang nok varighet kan bidra til å redusere dette utgangsstresset. Gunstige forhold for berggylt for nedstressing under transport ser ut til å være enklest å oppnå i brønnbåt med åpen sirkulasjon.

Ta miljøforhold med i vurderingen ved utsett av rensefisk

Ved temperaturer mellom 9,5 og 14,2 °C taklet rognkjeks stress bedre enn ved 4,2 °C. Altså er håndtering, transport og overføring av rognkjeks til nytt miljø mer kritisk ved lave temperaturer. Tiltak kan være styrt utsettingstidspunk og valg av lokalitet i forhold til miljø, temperaturakklimatisering før transport og akklimatisering i merd etter transport (ventemerd e.l.). Temperaturregulering under transport, kanskje spesielt biltransport hvor man har eksempler på betydelig nedkjøling vinterstid, kan være et viktig tiltak.

I kar på land viser studiet at berggylt er sensitiv for støy utenfor karet, samtidig som høy lysintensitet var mer gunstig enn lav. Overført til en transportsituasjon vil en forvente at berggylta takler overgangen til merd bedre i dagslys enn i mørke eller i dimmet belysning. 

Berggylt tåler godt moderat temperaturdropp fra ca. 12 til 8–9 °C, men toleranse for større dropp er mer usikkert. Generelt trenger fisk lengre tid på akklimatisering ved lave temperaturer, noe som øker sjansen for akkumulering av stress etter utsett i kalde perioder. Det er da spesielt viktig med strategier før og under transport som reduserer stress, for eksempel forhåndsaklimering slik at miljøsprang reduseres, samt at fisken etter utsett i merd skjermes for additivt stress spesielt i tilvenningsfasen etter utsett. 

keyboard_arrow_up