Til innholdet
Fotokreditt: Linn Røkenes

25.07.2022

Havbruk

Utvikling av en miljøvennlig nøytraliseringsteknikk av hydrogenperoksid.

Norge ønsker en vekst i akvakulturnæringen i årene som kommer. Lakselus er den største utfordringen for oppdrett av laks. I dette prosjektet har forskerne sett på metoder for nøytralisering av hydrogenperoksid etter avlusning i fiskeoppdrett for å kunne redusere problematikken med negativ påvirkning av hydrogenperoksid på marine organismer i miljøet.

Prosjekt:
901558
Del artikkel

Hydrogenperoksid vil i hovedsak fortynnes i overflatevannet når vannsøylen er lagdelt og under rolige vær og strømforhold, men kan synke til bunns når vannsøylen er godt blandet, noe som er vanligere i vinterhalvåret. I løpet av de siste årene har det vært økt fokus på miljørisikoen knyttet til bruk av hydrogenperoksid. Selv om det ikke er bevist i storskala-undersøkelser viser laboratoriestudier at dypvannsreker er sensitive for hydrogenperoksid. I tillegg er det andre studier som viser at hydrogenperoksid har negative påvirkninger på krepsdyr, alger og fisk og kan spres langt fra utslippsstedet (lær mer i disse prosjektene 901416, 901425, 901249).

 

Cleansulf – mindre hydrogenperoksid i avlusningsvannet

For å sikre utvikling av en miljøvennlig nøytraliseringsteknikk ble det i dette prosjektet utført økotoksikologiske eksperimenter med nøytralisert behandlingsvann. Testene ble utført med reker (Pandalus borealis). Metoden ble optimalisert mhp. tid og effekt, HMS til operatør/fartøy samt å holde god vannkvalitet gjennom prosessen.

 

Hovedfunn

  • ​Utvikling av ny teknikk for å nøytralisere hydrogenperoksid etter avlusing.
  • Risikovurdering av miljøpåvirkningen av metoden viste at implementering av rensing av avlusningsvannet er et godt miljøtiltak.
  • Avlusning om bord i brønnbåt i kombinasjon med nøytralisering av hydrogenperoksid før utslipp vil være et meget godt risikoreduserende tiltak.
  • Metoden reduserte påvirkningen på rekers svømmeadferd sammenlignet med ubehandlet hydrogenperoksid.  Påvirkningen på gjellevev fra reker var mild.

FHF mener den foreslåtte metoden har stort potensiale om det blir kommersielt tilgjengelig for oppdrettsnæringen, da avlusningsvannet som slippes ut vil ha mindre risiko for å nå kjente rekefelt eller andre sårbare arter og økosystemer.

 

Veien videre

I løpet av høsten 2021 ble det innvilget patent i Norge på nøytraliseringsløsningen. EU (MarTERA; https://www.martera.eu/start ) har via Horizon 2020 nylig innvilget en forsknings- og utviklingssøknad om en industrialisering av nøytraliseringsløsningen. NIVA leder prosjektet som heter «WeBoat» og har akademiske og industrielle partnere fra Norge (Pharmaq AS, Norwegian Greentech AS og Kystrederiene) Tyskland (Hydac og Frauenhofer) og Belgia (AquaPharma).

«I WeBoat skal teknologi og kunnskap fra ballastvannsektoren optimeres og tilpasses til brønnbåter for storskala-rensning av medikamentelle avlusningsmidler. Løsningene bygger blant annet på arbeidet med nøytraliseringsforsøk i CleanSulf. I tillegg vill vi utvikle sensorer for realtids-overvåkning om bord av legemidlene i utslippsvannet. Hvis dette lar seg gjøre i kommersiell skala vill det bli et viktig og nyttig verktøy for å redusere miljøpåvirkningen fra akvakultur.» sier Pernilla Marianne Carlsson fra NIVA.

 

Les mer om resultatene fra prosjektet her.

keyboard_arrow_up