Til innholdet

24.05.2023
Stine Falk-Petersen

Havbruk

Nettbaserte verktøy for skadelige alger eller maneter

Prosjektet har utviklet et nettbasert verktøy for hjelp ved mistanke om utfordringer med alger og maneter og en serie med faktaark og best praksis.

Prosjekt:
901664
Del artikkel

To kategorier

Kunnskapsgrunnlaget om skadelig alger er bedre enn for skadelige maneter, men det er relativt få artikler som dokumenterer faktiske tilfeller hvor alger og maneter knyttes direkte til fiskedød, gjelleskader, dårlig appetitt eller anormal adferd.

Intervjuundersøkelsen avdekket at episoder med alger og maneter grovt kan deles i to kategorier:

Type 1-episoder resulterte i massiv dødelighet. Disse var karakterisert av et svært akutt forløp uten tegn på at noe var galt før fisken begynte å dø. Håndtering av dødfisk ble et betydelig problem og viktig infrastruktur ble overbelastet. Å få bort fisken var det eneste avbøtende tiltaket som kunne forhindre stor dødelighet.

Type 2-episoder førte til noe forhøyet dødelighet, og/eller gjelleskader eller tap av appetitt. Flere avbøtende tiltak ble nevnt både av teknisk karakter og driftsmessig karakter. Effektiviteten av ulike tiltak ble beskrevet som variabel og suksess var avhengig av en rekke faktorer som algetype, alge/manetens vertikalfordeling, strøm og bølgeforhold og oksygenforhold. Enighet om at det å stoppe fôring og unngå håndtering av fisken avhjelper situasjonen.

Flere av respondentene i intervjuundersøkelsen understreker betydningen av overvåkning og varsling, da alle avbøtende tiltakene vil kreve noe tid for å bli iverksatt. Felles beredskapsplaner innenfor en region fremheves også som en viktig del av fremtidig beredskap, da mange vil ha bruk for samme infrastruktur samtidig.

Verktøy og kunnskap om alger og maneter

  • Det er utviklet et nettbasert verktøy for hjelp ved mistanke om utfordring med alger eller maneter.
  • Det er utviklet en serie faktaark om skadelig alger og maneter.
  • Felles beredskapsplaner innenfor en region fremheves som en viktig del av fremtidig beredskap.
  • Erfaring viser at det å stoppe fôring og unngå håndtering av fisken når alger eller maneter opptrer avhjelper situasjonen og dermed en “beste praksis”. 

Fagsjef i FHF, Kjell Maroni sier: som forventet er det utfordrende å komme frem til en konkret beste praksis for forebygging og håndtering av potensielt skadelige alger og maneter, men det at erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap er samlet og systematisert vil uten tvil kunne være viktig når nye episoder med slike organismer skaper utfordringer.

 

Les mer om resultatene og få tilgang til de digitale verktøyene fra prosjektet her.

keyboard_arrow_up