Til innholdet

19.05.2022
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Lydbølger gir færre lus i anleggene

Ved bruk av lydbølger i riktig frekvens har det vist seg at det er mulig å redusere antall lusebehandlinger gjennom produksjonssyklus med hele 50%

Prosjekt:
901567
Del artikkel

Vi har alle sett imponerende filmer som viser at lyd kan knuse glass, for eksempel ved at noen synger. For å få til dette må det sendes ut lyd i samme egenfrekvens som glasset. Da oppstår det såkalt interferens, slik at lydbølgene forsterkes og glasset sprekker.

Denne kunnskapen ønsket forskerne ved Universitetet i Bergen og Akvaplan niva å bruke til å se om også lakselus kunne «knuses» ved hjelp av lydbølger. Tanken var at om de fant lusas egenfrekvens og sendte lydbølger i riktig bølgelengde ville lakselusa gi etter og dø. Ettersom alle objekter har sin egen egenfrekvens, skulle ikke dette påvirke laksen som har en annen egenfrekvens enn lakselus.

Dette har nå blitt testet gjennom prosjekt AcuLice.

Færre avlusninger ved bruk av AcuLice

Teknologien ble testet i store feltforsøk gjennom 2018, 2019 og 2020 i produksjonsområde 3 og 4, etter at det helt siden 2011 har pågått forskning for å finne lakselus egenfrekvens og teste dette i småskala. Totalt inngikk 77 merder i forsøkene.

Resultatene viste at ved bruk av AcuLice økte tiden fra utsett til første lusebehandling påkrevdes, samt at det gjennomgående var signifikant lavere lusebehandling i AcuLice merdene enn i kontrollmerdene (se tabell). I tillegg viste resultatene at det var økt dødelighet av voksne lus etter AcuLice behandling sammenlignet med kontrollgruppene.

Påvirker ikke laksen

Funnene fra stressanalysene viste ingen signifikant forskjell mellom AcuLice og kontrollgruppen. Dette tyder på at AcuLice-behandling ikke har en negativ effekt på laks når det gjelder akutt stress. Derimot er det foreløpig ikke avklart hvilken effekt AcuLice kan ha på andre marine organismer og sjøpattedyr. Derfor er ikke metoden implementert i næringen, tiltross for lovende resultater.

FHF vurderer at hvis oppfølgende studier dokumenterer at metoden ikke har uakseptabel effekt på marine sjøpattedyr eller andre relevante organismer, kan den bli et viktig verktøy for forebygging og kontroll av lakselus i oppdrett.

keyboard_arrow_up