Til innholdet
Fotokreditt: Johan Wildhagen

02.12.2022
Stine Falk-Petersen

Havbruk

Forebygging og kontroll av Yersiniose

Yersiniose forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri, og er i Norge forbundet med sykdom hos laks. Bakgrunnen for prosjektet var det betydelig antall utbrudd av yersiniose blant stor laks, hovedsakelig i Midt-Norge, lang tid etter sjøsetting.

Prosjekt:
901505
Del artikkel

Ved etablering av dette prosjektet var disse utbruddene et forholdsvis nytt fenomen som eskalerte fra ca. 2015 og økte i omfang fram til man så effekten av stikkvaksinering mot yersiniose, som ble introdusert og tatt i utbredt bruk rundt 2016. Utbrudd forekommer fortsatt i dag hos stor fisk i sjø, men i mindre omfang og stort sett i uvaksinert fisk. Prosjektet ble igangsatt for å undersøke årsaker til yersiniose-tilfellene lang tid etter sjøsetting.

Hovedfunn

 

  • Det ble påvist kraftig økt utskillelse av Y. ruckerifra latent infiserte laksepopulasjoner under termisk avlusing både i felt og under kontrollerte laboratorieforsøk.
  • Oppkonsentrering av bakterien i behandlingskamre på avlusere, kombinert med økt stress og direkte fysiske skader påført fisken i forbindelse med behandlingen, representerer sannsynligvis betydelige bidragsfaktorer til utvikling av klinisk yersiniose i etterkant av avlusning.
  • Avlusning bør gjennomføres med hensyn til smittesituasjon i anlegget. Behandling bør begynne med de “friskeste” merdene, mens fiskepopulasjoner ansett for å ha “verre” smittestatus tas til slutt.
  • I laboratorieforsøk ble det påvist at latent infisert fisk skiller ut Y. ruckerisporadisk til miljøet under ikke-stressende forhold.
  • Det har blitt utført flere smitteforsøk, og en kohabitant smittemodell for yersiniose i norsk laks er etablert. Latent (subklinisk) Y. ruckeri-infeksjon har blitt dokumentert i overlevende kohabitant fisk.

 

Resultatene fra prosjektet gir oss en bedre forståelse av hvordan og hvorfor yersiniose har blitt en såpass viktig sykdom i norsk akvakultur i de senere år. Resultatene er forenlige med hypotesen om at utbrudd i sjø kan kobles til stress-relatert aktivering av latent infeksjon med opprinnelse fra ferskvannsfasen.

De molekylære analysene tyder på at en variant av bakterien, den såkalte klonal kompleks 1 (CC1), har blitt stadig mer utbredt og dominerende i de senere år. Dette kan sannsynligvis relateres til transport av smittet fisk fra region til region samt amplifisering av et spesifikt invasin-gen.

 

Sentral kunnskap og verktøy for sykdomsovervåkning med yersiniose

FHF mener at prosjektet har fremskaffet ny kunnskap og nye verktøy for denne bakterielle sykdommen i norsk laksenæring. Man har dokumentert utbredelsen og prevalens i norske sjøanlegg, avdekket risikofaktorer og årsakssammenhenger bak dødelighet og kliniske utbrudd, beskrevet beskyttende immunmekanismer samt etablert nytt PCR-diagnostisk verktøy og en kontrollert smittemodell for sykdommen. Dette er sentral kunnskap og viktige verktøy som vil kunne benyttes for iverksetting av tiltak for forebyggende sykdomsovervåkning og kontroll med yersiniose.

 

Les mer om resultatene fra prosjektet her.

 

keyboard_arrow_up