Til innholdet
Fotokreditt: Akvaplan-niva

07.08.2019
Maja Bævre-Jensen

Felles satsingsområder

Effekten av lusemidler på egg-bærende reker er undersøkt

Mulige miljøeffekter av kjemikalier som anvendes til lakselusbehandling i fiskeoppdrett er et tema som opptar både fiskere, forskere og fiskeoppdrettere. Graden av miljøpåvirkning i forbindelse med slik kjemikaliebruk er lite kjent, og det er derfor

Prosjekt:
901425
Del artikkel

Hydrogenperoksid (H2O2) har blitt sett på som et miljøvennlig avslusningsmiddel da det omdannes til vann og oksygen i kontakt med vann. I et tidligere FHF prosjekt ble det vist at H2O2 fortynnes raskt etter utslipp. Hvor raskt fortynningen skjer avhenger av lokale vær- og strømforhold. Hydrogenperoksid kan synke til bunns når vannsøylen er godt blandet, noe som er vanligere i vinterhalvåret. Det er akkurat på dette tidspunktet at dypvannsreker har egg. Hunnreker har blitt observert uten rogn på et tidspunkt på året der de normalt skal ha rogn, og det er reist spørsmål om dette kan skyldes eksponering for H2O2 i forbindelse med avlusning på oppdrettsanlegg. Andre medikamenter som brukes i behandling mot lakselus er deltametrin og azametifos.

Akvaplan niva, med prosjektleder Gro Harlaug Refseth har akkurat avsluttet et prosjekt med det mål å studere lave konsentrasjoner av H2O2, azametifos og deltametrin på egg og embryo-utvikling hos dypvannsreke. De målte parametre var dødelighet og effekter på oppførsel, fruktbarhet og embryoutvikling.

Resultatene viser at dypvannsrekene er følsomme overfor bademidler, men at toksisiteten varierer mellom de tre kjemikaliene. Noen av badebehandlingene førte til høy dødelighet ved sterkt fortynnede behandlingskonsentrasjoner, dvs konsentrasjoner som kan gjenfinnes i miljøet etter utslipp. Deltametrin ga den mest alvorlige effekten på reker. Her ga en 330-ganger fortynning av behandlingsdose en 100 % dødelighet på rekene etter to timers eksponering. Lignende effekter ble ikke funnet for hverken H2O2 eller azametifos. Derimot så ga en behandling med først en 500-ganger fortynning av H2O2 og så en 500 ganger fortynning med azametifos på samme reker (2 timers eksponering for hvert kjemikalie) en dødelighet på over 50% etter en uke. Hos overlevende reker ble det ikke observert noen effekter vedrørende rekenes adferd, antall egg eller embryoutvikling i eggene. Ei heller hos de klekkede larvene.

Forskerne konkluderer med at trolig vil bruk av deltametrin føre til høyere dødelighet hos hunnreker enn bruk av H2O2 og azametifos. Men ulike kombinasjonsbehandlinger gir noe høyere dødelighet enn bruk av enkelt kjemikalier.

Selv om det ikke ble funnet noen effekter på rekene som overlevde i denne studien så anbefaler forskerne å ytterligere studere reker i ulike utviklingsstadier, i ulike sesonger og med andre doser.

Les mer om prosjektet, samt sluttrapport og faktaark på prosjektsidene.

Les også: Bruken av lusemidler har gått betraktelig ned de siste årene grunnet næringens fokus på forebygging og bruk av ikke medikamentelle behandlingsmetoder.

keyboard_arrow_up