Til innholdet

Fôr til kongekrabbe

FHF lyser ut inntil 2.800.000 NOK for å utvikle et effektivt fôr til kongekrabbe.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Vest for kvotegrensen for regulert kongekrabbefiske foregår det ett uregulert utryddelsesfiske etter kongekrabber. Dette er et fritt fiske der hovedkravet er at alle krabbene som er i teinene, uansett størrelse skal leveres til land. Målsetningen med utryddelsesfisket er å stoppe videre migrasjon av kongekrabbebestanden langs norskekysten.

I dag finnes det ikke et marked for krabbe under 0,8 kg. Denne blir derfor destruert når den blir tatt på land. Resultatet blir økte kostnader med destrueringen, samt et mindre effektivt utryddelsesfiske. En bedre løsning er å bruke teiner som fanger småkrabber mer effektivt, mellomlagre krabbene i egnede merder i sjø eller kar på land for oppfôring til kommersielt interessante størrelser til over 1,5 kg. Slik kan det skapes mer verdier av en ressurs som i dag ikke utnyttes, samt gi insitament for ett mer effektiv utryddelsesfiske i vest. Hovedutfordringen er å utvikle et godt nok fôr og et effektivt fôringssystem til kongekrabbene som gir optimal vekst og gode miljøbetingelser.

Et effektivt fôr vil også kunne benyttes til å øke kvalitet og fyllingsgrad på kongekrabbe generelt.

Målsetting 

Å utvikle et kostnadseffektivt fôr og fôringsregimer for kongekrabbe som gir optimal vekst, sikrer gode miljøbetingelser og ivaretar dyrevelferd.

Delmål:

  • Utvikle et fôr med riktig næringssammensetting, konsistens og smak som sikrer høy vekst.
  • Basert på erfaring og eksisterende dokumentasjon foreslå en effektiv og god fôringsstrategi som sikrer alle dyrene tilstrekkelig med fôr og som gir god dyrevelferd.
keyboard_arrow_up