Til innholdet

Prosjektnummer

901629

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901629
Status: Pågår
Startdato: 01.07.2018
Sluttdato: 31.12.2021

SARex Svalbard

​SARex Svalbard er et prosjekt som ble initiert av myndighetene ved Kystvakten, næringsaktørene på privat side i samarbeid med statlige instanser som Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet, samt relevante utdanningsinstitusjoner med det formål å utvikle ny kunnskap og kompetanse gjennom bruk av fullskala øvelser, testing av eksisterende utstyr, prosedyrer og teknologi. Gjennom praktiske og realistiske øvelser skal SARex Svalbard bidra til å styrke samspillet mellom alle Search and Rescue (SAR)-aktører både på statlig og privat side.

SARex-øvelsene skal således teste ut dette samarbeidet i praksis, identifisere og beskrive forbedringspunkter og sørge for at nasjonal myndighet (Sjøfartsdirektoratet) blir informert om nødvendige forbedringer som bør bli tatt tak i og gjennomført. På den måten vil også næringsaktørenes rolle i arbeidet med å styrke SAR-beredskapen i Arktis bli konkretisert og tydeliggjort, slik departementene ba om på møtet i Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2018​ mellom SARiNOR og representanter fra fem ulike departementer.

​Prosjektet er en oppfølging av to tidligere prosjektene “Søk og redning i nordområdene (SARiNOR)” (FHF-900987) og “Berging av materielle verdier og hindring av miljøforurensning (SARiNOR2)” (FHF-901191).
​Å bidra til forbedret beredskap, økt sikkerhet og sannsynlighet for overlevelse ved ulykker og katastrofer i arktiske farvann.​
​​Søk og redning ved Svalbard er også viktig forl den aktiviteten fiskerinæringen representerer. D​er er reketrålere på Isfjorden, Flata, Hinlopen og kanten nord for Nordøstlanet i mørketiden. Litt lengre sør og øst er det en ikke ubetydelig snøkrabbeflåte med stort mannskap. Det er derfor viktig for fiskere, både at nødetatene som har ressurser i området blir bedre og at en får bedre kunnskap om eventuelt utstyr og prosedyrer som kan redde  i liv.
Prosjektet skal gjennomføres i fire arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Øvelsestokt i arktisk farvann ved Svalbard
Hvert år skal det gjennomføres et øvelsestokt i arktisk farvann ved Svalbard. Gjennom bruk av fullskala tester og øvelser definert/konkretisert av samarbeidspartnerne i prosjektet, skal prosjektet fremskaffe unik praktisk kunnskap om bruk av materiell, utstyr, prosedyrer og metoder i kaldt klima. Ved å gjøre dette i arktiske omgivelser vil en kunne høste erfaringer under reelle “kaldt klima-vilkår” som ikke vil være mulig i simulerte miljøer.

Store avstander, hurtig skiftende vær og isforhold, økende vind i kombinasjon med kuldegrader vil identifisere risiko- og usikkerhetsfaktorer knyttet til statlig og ikke-statlig beredskap i nordområdene. Samarbeid og kommunikasjon mellom mange uavhengige aktører vil kunne være forskjellen mellom liv og død for et gitt antall mennesker. Kystvaktskipet KV Svalbard er vurdert som meget godt egnet og vil benyttes som base og primær øvelsesplattform. Dette også for – om nødvendig – å kunne operere/øve under skiftende isforhold og/eller inne i isen.​

Arbeidspakke 2: Løsninger og muligheter, videreutvikling og implementering av resultater
Personell, utstyr, verktøy og allerede eksisterende infrastruktur vil under SARex Svalbard utsettes for reelle kaldt klima-vilkår.  Utstyr/verktøy vil håndteres/benyttes av personell med varierende erfaring fra operasjoner i kaldt klima. Erfaringer fra prosjektet skal bidra til å utvikle den teknologi og det utstyr som kreves for å imøtekomme nasjonale og internasjonale krav (f.eks. Polarkoden) som stilles til tidsbestemte operasjoner i Arktis. Dette vil i sin tur kunne utvikle løse relevante problemstillinger knyttet til operasjoner i kaldt klima, lukke identifiserte gap samt skape nye muligheter for leverandørindustrien og andre næringsaktører. I tillegg vil personellsikkerhet under reelle forhold være et fokusområde.

Arbeidspakke 3: Nasjonal og internasjonal kunnskapsoverføring og samarbeid
Arktis er globalt blitt en “ny” næringsarena hvor økt aktivitet gir inntekter, men også tverrsektorielle, nasjonale og internasjonale utfordringer for beredskapen som skal sikre den økte aktiviteten. Deling av informasjon er en høyt prioritert målsetning for prosjektet. SARex Svalbard er unikt i sin form, resultater og funn vil få konsekvenser for både nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til operasjoner i Arktis. Ut over aktivitetene i øvelsestoktet skal SARex Svalbard derfor bidra til erfaringsoverføring og et sterkere samarbeid på tvers av sektorer og nasjoner.​

Arbeidspakke 4: Prosjektledelse, koordinering og informasjonsspredning
Prosjektledelsen skal ha ansvar for å utvikle en detaljert arbeidsbeskrivelse og aktivitetsplan og sørge for statusrapportering. Den skal i nært samarbeid med aktørene legge forholdene til rette slik at samarbeidspartnerne får det utbyttet de forventer av prosjektet, herunder planlegge konkrete aktiviteter i tid og rom, koordinere logistikk før, under og etter toktene og  er rapporteringsansvarlig overfor styringsgruppen i tillegg til Maritimt Forum Nord, som er prosjekteier.​

Implementeringsplan
Maritimt Forum Nord skal utarbeide en implementeringsplan for hvordan de faglige anbefalingene og funnene skal bli gjennomført i praksis.​ Planen vil omfatte en rekke forskjellige aktiviteter:

Implementering i form av nye produkter og tjenester
• Erfaringer fra øvelsene skal benyttes til å utvikle teknologi og løsninger som tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav (f.eks. Polarkoden).

• Det skal skapes nye markeder for leverandørindustrien og andre næringsaktører.

Implementering i form av nye forslag og initiativ overfor Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og andre internasjonale organer der Norge deltar
• Resultater og funn fra SARex Svalbard skal benyttes i arbeidet med å utvikle et nasjonalt og internasjonalt regelverk som skal bidra til å styrke SAR-beredskapen i Arktis.

Implementering i form av nye forskningsrapporter etc.
• Ved å delta i SARex Svalbard vil forskningsinstitusjonene få tilgang på unik kunnskap, kompetanse og erfaring som vil bli benyttet både til videre forskning og undervisning. All kunnskap og erfaring fra SARex Svalbard vil være åpent tilgjengelig for alle.

 
Politisk implementering, dvs. bidra til at de faglige anbefalingene blir omsatt til politisk handling av norske myndigheter​
• ​I utgangspunktet er næringsaktørenes ansvar selvberging (jf. Polarkoden), mens myndighetene har det overordnede ansvaret for søk, redning og miljøsikring. Til sammen utgjør imidlertid næringsaktørenes og myndighetenes ansvarsområder en helhet. De faglige anbefalingene fra SARiNOR og de faglige anbefalingene fra SARex Svalbard må derfor sees i sammenheng når politikken skal utformes.​
​Der er planlagt ulike formidlingstiltak knyttet til de ulike arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Øvelsestokt i arktisk farvann ved Svalbard
Etablere nettverk og dele kunnskap og erfaringer.

Arbeidspakke 2: Løsninger og muligheter, videreutvikling og implementering av resultater
Arrangere årskonferanse med publisering av funn, resultater og problemstillinger.
Avholde møter med virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Norges forskningsråd).

Arbeidspakke 3: Nasjonal og internasjonal kunnskapsoverføring og samarbeid
Delta, koordinere deltakelse i og rapportere fra relevante nasjonale og internasjonale samarbeidsøvelser og -tester.
Delta i relevante internasjonale fora.
Etablere et sterkt faglig internasjonalt nettverk.
Publisere funn og resultater og gjøre relevant informasjon tilgjengelig på egnet språk.​

Arbeidspakke 4: Prosjektledelse, koordinering og informasjonsspredning
Kommunikasjon og formidling.
Arrangere møter for styringsgruppen.
Arrangere seminarer og arbeidsmøter.
Etablere og drifte nettside for prosjektet.
keyboard_arrow_up